Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję wiosenną - dla wybranych kierunków rekrutacja przedłużona do 28 lutego 2017 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

A. Rola i działania Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz psychologii transportu.
B. Psychologia w Instytucie Transportu Samochodowego.
C. Historia psychologii transportu.
D. Psychologia transportu w Polsce i na świecie.
E. Dziedziny psychologii transportu.
F. Przepisy prawne: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.
G. Badania psychologiczne kierowców – historia.
H. Metodyki psychologicznych badań kierowców od roku 1964.
A. Akty normatywne (ustawy) stanowiące podstawę wydawania orzeczeń psychologicznych.
B. Akty wykonawcze (rozporządzenia) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu.
A. Rozmiary, przyczyny, specyfika wypadków drogowych.
B. Prawne aspekty wypadków drogowych i brd.
C. Likwidacja skutków wypadków drogowych – rola Policji.
A. Cel i funkcje psychologicznych badań kierowców. Zakres badań wynikający z przepisów prawnych, celu i funkcji.
B. Psychologiczne modele zachowania kierowców.
C. Pojęcie sprawności psychofizycznej/psychomotorycznej.
D. Procesy percepcyjne i ich wpływ na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym. W jaki sposób spostrzegamy świat? Wrażliwość sensoryczna. Pole widzenia. Widzenie zmierzchowe i nocne. Widzenie głębi. Wybrane schorzenia układu wzrokowego.
E. Uwaga i jej wpływ na bezpieczeństwo w kierowaniu pojazdem. Różne aspekty funkcjonowania uwagi. Czynniki wpływające na funkcjonowanie uwagi w czasie kierowania pojazdem.
F. Pamięć i jej znaczenie dla bezpiecznego kierowania pojazdem.
G. Czas reakcji osoby kierującej pojazdem.
H. Sytuacyjność funkcjonowania poznawczego. Zmęczenie i stres a sprawność poznawcza kierowcy.
A. Historia wypadkowości.
B. System Ruchu Drogowego - udział człowieka.
C. Niechronieni użytkownicy dróg: piesi, rowerzyści, motocykliści - zachowanie użytkowników dróg, statystyki i działania prewencyjne.
D. Kierowca jako uczestnik ruchu drogowego.
E. Zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym.
A. Koncepcje teoretyczne w zakresie psychologii osobowości. Elementy składowe osobowości.
B. Stosowane narzędzia badawcze w postaci kwestionariuszy w zależności od koncepcji teoretycznej.
A. Problemy etyczne na etapie prediagnostycznym.
B. Problematyka formułowania orzeczenia negatywnego w kontekście kariery zawodowej klienta.
C. Problemy etyczne związane z informowaniem o wynikach badań i treści orzeczenia.
D. Informowanie innych podmiotów o wynikach badań i treści orzeczenia.
E. Tajemnica zawodowa.
A. Profilaktyka – rodzaje, definicje, sposoby oddziaływań.
B. Zadania psychologa w zakresie edukacji i reedukacji w świetle Ustawy o kierujących pojazdami.
C. Kursy edukacyjne i reedukacyjne dla różnych grup kierowców.
D. Źródła zagrożeń w ruchu drogowym jako przedmiot psychoedukacji kierowców (m.in. alkohol, środki psychoaktywne, leki, nadmierna prędkość, niezapinanie pasów bezpieczeństwa).
A. Predyspozycje fizyczne i psychiczne człowieka.
B. Dobór zawodowy.
C. Dokumentacja z psychologicznych badań kierowców (co się na nią składa, gromadzenie, przechowywanie).
D. Warunki niezbędne do wykonywania psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu
E. Procedura badania psychologicznego – wprowadzenie.
A. Rola instruktora nauki jazdy w systemie brd.
B. Rola egzaminatora w systemie brd.
C. Predyspozycje psychologiczne do wykonywania czynności instruktora i egzaminatora.
D. Procedura badania psychologicznego kandydata oraz czynnego zawodowo instruktora i egzaminatora.
A. Akty normatywne (ustawy) stanowiące podstawę wydawania konsultacji psychologicznych w zakresie medycyny pracy.
B. Akty wykonawcze (rozporządzenia) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu w zakresie medycyny pracy.
A. Metody wykorzystywane w psychologicznych badaniach kierowców – testy i urządzenia (Test B, Test Poppelreutera, TUS).
B. Metodologia badań dostosowana do różnych grup kierujących (sposób przeprowadzania badań).
C. Wywiad psychologiczny i obserwacja w psychologicznych badaniach kierowców.
A. Istota badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu.
B. Przesłanki materialne kierowania na badania psychologiczne kierowców w zakresie psychologii. transportu w świetle nowych uwarunkowań prawnych.
C. Rola policji i starosty w procesie psychologicznych badań kierowców.
D. Procedura kierowania na badania psychologiczne kierowców.
A. Metody oceny bezpieczeństwa w systemach transportowych.
B. Miary bezpieczeństwa indywidualnego kierowców.
C. Miary bezpieczeństwa stosowane w Technice Konfliktów Drogowych.
D. Podstawy wiedzy dot. wybranych kompleksowych strategii budowy bezpiecznych dróg:
  • Self Explaining Roads
  • Vision Zero
E. Podstawy teoretyczne badań okulograficznych kierowców.
A. Czym jest diagnoza psychologiczna.
  • Etapy diagnozy i ich wpływ na wyniki badania psychologicznego.
B. Opis i ilościowa interpretacja wyników badań.
  • Właściwa normalizacja wyników badań - obliczanie norm lokalnych.
  • Przedziałowa interpretacja wyników badań.
C. Jakościowy opis i interpretacja wyników badań.
D. Integracja wyników badania psychologicznego.
  • Interpretacja wyników w kontekście celów badania.
A. Testy stosowane w praktyce psychologa transportu.
B. Zasady prowadzenia testów do oceny sprawności psychicznej uwzględniających cechy osobowościowe, temperamentalne i inteligencję.
C. Obliczanie ich wyników zgodnie z normami stenowymi, trafność i rzetelność testów.
A. Testy stosowane w praktyce psychologa transportu.
B. Zasady prowadzenia testów do oceny sprawności psychicznej uwzględniających cechy osobowościowe, temperamentalne i inteligencję.
C. Dobór testów dla różnych grup w zależności od celu badania.
D. Obliczanie ich wyników zgodnie z normami stenowymi, trafność i rzetelność testów.
A. Teorie stresu i modele powstawania stresu.
B. Rodzaje sytuacji stresowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
C. Czynniki stresogenne w pracy kierowcy.
D. Różnice indywidualne w zakresie reakcji na stres, a także relacji pomiędzy stresem a temperamentem.
E. Stres traumatyczny.
A. Budowa zajęć warsztatowych.
B. Zasadnicze elementy warsztatu (merytoryka) .
C. Struktura warsztatu.
  • Przekaz wiedzy: mini-wykład, prezentacja, wstawka teoretyczna.
  • Analiza doświadczenia.
  • Nauka zachowań: opis umiejętności, modelowanie, instrukcja, ćwiczenie + ew. korekty, informacje zwrotne, podsumowanie.
D. Cechy prawidłowo skonstruowanego warsztatu.
E. Metody i techniki szkoleniowe: dyskusja, odgrywanie ról, studium (analiza) przypadku (case study), gra szkoleniowa, symulacja.
A. Wykorzystanie aparatury w badaniu psychologicznym - wprowadzenie.
B. Czas reakcji - miernik czasu reakcji.
C. Ocena odległości - stereometr.
D. Ocena prędkości - wirometr.
E. Widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie, ciemnia, zaawansowany tester widzenia.
F. Koordynacja wzrokowo-ruchowa - aparat krzyżowy, aparat Piórkowskiego.
G. Wiedeński System Testów.
H. Urządzenia wspomagające, dodatkowe.
A. Historia rozwoju symulatorów jazdy.
B. Budowa symulatorów jazdy.
C. Klasyfikacja symulatorów jazdy.
D. Symptomy i metody ograniczania występowania choroby symulatorowej.
E. Klasyfikacja okulografów i ich cechy funkcjonalne.
F. Podstawy teoretyczne i metody praktyczne badań okulograficznych kierowców w symulatorach jazdy.
A. Czym jest diagnoza psychologiczna.
B. Formułowanie informacji zwrotnych w opinii psychologicznej.
C. Komunikowanie wyników badania.
D. Orzecznictwo psychologiczne, jego obszary.
E. Status psychologa orzecznika, jego rola i odpowiedzialność za treść orzeczenia w zależności od statusu.
F. Zasady konstrukcji opinii psychologicznej (co powinno się w niej znaleźć, czego należy unikać).
G. Rodzaje opinii psychologicznych.
H. Społeczny status diagnozy, znaczenie wyniku diagnozy dla klienta.
A. Co to jest kryzys?
B. Interwencja kryzysowa.
C. Interwencja kryzysowa a psychoterapia.
D. Zdarzenia poprzedzające kryzys.
E. Rozpoznanie osoby w kryzysie.
F. Objawy emocjonalne.
G. Objawy poznawcze.
H. Objawy behawioralne.
I. Zasady interwencji kryzysowej.
J. Strategie oddziaływań.
K. Etapy interwencji kryzysowej.
L. Techniki i narzędzia pomocne interwentowi.
Ł. Bariery psychologiczne.
M. Komunikacja niewerbalna w interwencji kryzysowej.
N. Procedury interwencji kryzysowej.
O. Ptsd.
P. Zaburzenia po stresie traumatycznym.
Q. Kryteria diagnostyczne ptsd.
A. Destrukcyjne oddziaływanie alkoholu
B. Czynniki zewnętrzne aktywizujące mechanizmy uzależnienia
C. Czynniki wewnętrzne aktywizujące mechanizmy uzależnienia
D. Podstawowe mechanizmy uzależnienia
E. Fazy choroby alkoholowej
F. Efekty działania alkoholu na organizm człowieka
A. Akty prawne związane z działalnością pracowni psychologicznych badań kierowców w zakresie psychologii transportu.
B. Procedury związane z otworzeniem i prowadzeniem pracowni psychologicznej.
C. Aspekty związane z kontrolą z ramienia marszałka województwa, sprawującego nadzór nad pracowniami, badaniami i psychologami transportu.
D. Aspekty związane z kontrolą z ramienia Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy sprawujących nadzór oraz kontrolę nad psychologami wykonującymi zadania służby medycyny pracy.
A. Etyka zawodu psychologa – definicja.
B. Kodeks etyki psychologa PTP.
C. Etyka w praktyce.
D. Sytuacje wyzwań etycznych w zawodzie psychologa transportu.
E. Rozwiązywanie wyzwań etycznych.
F. Zastosowanie asertywności w sytuacjach wyzwań etycznych.
A. Pojęcie asertywności.
B. Typy zachowań: agresywne, uległe.
C. Asertywność w pracy.
D. Koncepcja GRZ.
E. Anomia pracownicza.
F. 5 praw Fensterheima.
G. Podstawa komunikacji asertywnej.
H. Radzenie sobie z krytyką.
I. Typy nastawień wobec siebie i innych ludzi.
J. Asertywna mowa ciała.