Analityk Finansowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Analityk Finansowy

Program studiów zawiera praktyczne wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Zapraszamy na edycję wiosenną! Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc!

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

A. Stopa procentowa i czynniki ją kształtujące.
B. Przyszła wartość pieniądza.
C. Obecna wartość pieniądza.
D. Przyszła i obecna wartość płatności cyklicznych oraz renty.
E. Rozliczenie spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych i równych kwotach płatności oraz ocena efektywnego kosztu kredytu.
F. Rozliczenie płatności związanych z umową leasingu oraz ocena efektywnego kosztu leasingu.
G. Porównanie opłacalności kredytu i leasingu.
H. Wycena i rentowność obligacji.
A. Klasyfikacja oraz wycena akcji.
B. Klasyfikacja i wycena obligacji.
C. Bankructwa i ryzyko inflacji dla posiadaczy obligacji.
D. Poziom i struktury rynkowych stóp procentowych.
E. Mechanizm funkcjonowania kontraktów futures, forward, opcji.
F. Zachowanie na rynku opcji, futures i forward.
G. Wycena instrumentów rynków terminowych.
H. Swapy procentowe i swapy walutowe.
I. Krótka sprzedaż.
J. Fundusze otwarte, fundusze zamknięte, fundusze emerytalne.
A. Kryterium oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
B. Proste metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
 • Prosta stopa zwrotu (zysku)
 • Analiza progu rentowności
C. Dyskontowe metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Inwestycyjne przepływy pieniężne
 • Metoda wartości bieżącej netto
 • Metoda wewnętrznej stopy zwrotu
 • Porównanie mierników NPV i IRR
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • NPV i IRR a przewidywana stopa reinwestycji
 • Analiza ryzyka w decyzjach inwestycyjnych
D. Koszt i struktura kapitału inwestycyjnego
 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zarządzanie strukturą kapitału
 • Analiza kosztów kapitału
 • Teoria Millera- Modiglianiego
A. Istota i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie.
 • Definicja analizy, zakres przedmiotowy analizy ekonomicznej, zakres analizy finansowej.
 • Klasyfikacja analizy według różnych kryteriów.
B. Bazy porównań wykorzystywane w analizach.
 • Porównanie z wielkościami wzorcowymi (plany, normy, standardy).
 • Analiza w czasie – doprowadzanie danych do porównywalności.
 • Analiza w przestrzeni – analiza międzyzakładowa.
 • Czynniki zakłócające porównywalność danych.
C. Wstępna analiza bilansu.
 • Analiza pozioma – dynamika najważniejszych pozycji aktywów i pasywów.
 • Analiza pionowa- struktura aktywów i pasywów, struktura wewnętrzna aktywów trwałych i obrotowych, struktura wewnętrzna kapitałów własnych i zadłużenia.
 • Analiza pionowo- pozioma, obliczanie kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na ten kapitał.
 • Ustalanie krótkoterminowej równowagi kapitałowej.
D. Wstępna analiza rachunku zysków i strat.
 • Dwie wersje rachunku zysków i strat.
 • Dynamika poszczególnych pozycji przychodów i kosztów.
 • Relacje oparte na różnych kategoriach zysku.
E. Ocena zawartości informacyjnej rachunku przepływów pieniężnych.
 • Różnice między pośrednią i bezpośrednia metodą sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 • Zawartość informacyjna poszczególnych części rachunku przepływów pieniężnych.
 • Podstawowe relacje oparte na danych z rachunku przepływów pieniężnych.
F. Statyczna i dynamiczna ocena płynności finansowej.
 • Zasobowe wskaźniki oceny płynności finansowej.
 • Wskaźniki oparte na gotówce operacyjnej.
 • Cykl konwersji gotówki – cykl zapasów, cykl należności, cykl zobowiązań krótkoterminowych.
 • Płynność a kapitał obrotowy netto.
 • Determinanty płynności finansowej.
G. Ocena zadłużenia.
 • Ocena poziomu zadłużenia.
 • Ocena zdolności spółki do obsługi długu.
H. Analiza rentowności i czynników ja kształtujących.
 • Rentowność sprzedaży.
 • Rentowność aktywów.
 • Rentowność kapitałów własnych i czynników ja kształtujących.
I. Ocena aktywności gospodarczej spółek.
 • Wskaźniki oparte na kosztach.
 • Wskaźniki rotacji.
 • Wskaźniki wykorzystania zasobów.
J. Wykorzystanie wartości dodanej do oceny efektywności wykorzystania zasobów.
 • Metody ustalania wartości dodanej.
 • Struktura podziału wartości dodanej.
 • Relacje oparte na wartości dodanej.
 • Czynniki kształtujące poziom wartości dodanej.
K. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału
 • Wskaźniki rynkowe oparte na zysku netto.
 • Wskaźniki oparte na uproszczonej gotówce operacyjnej (zysk netto + amortyzacja).
 • Rynkowa wartość spółek giełdowych.
 • Wykorzystanie wskaźników rynkowych do uproszczonej wyceny spółek giełdowych.
L. Modele analizy dyskryminacyjnej.
 • Przydatność modelu Altmana.
 • Inne modele zachodnie.
 • Polskie modele analizy dyskryminacyjnej Stusa, Hołdy, Hadasik, Model poznański).
A. Pozycja w branży
B. Udział w rynku.
C. Analiza sprzedaży: wzrost nominalny, realny, sezonowość.
D. Rynki zbytu
E. Analiza rentowności: ceny, koszty.
F. Analiza struktury pionowej i poziomej bilansu.
G. Analiza rachunku zysków i strat.
H. Analiza przepływów gotówkowych.
I. Analiza wskaźnikowa, wskaźniki: rynkowe, płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności.
J. Współczynnik wypłacalności.
K. Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny.
L. Piramida Du Ponta.
Ł. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa.
A. Wycena instrumentów dłużnych:
 • obligacje kuponowe,
 • obligacje zerokuponowe,
 • czas trwania obligacji (duration),
 • wypukłość.
B. Wycena instrumentów pochodnych:
 • kontrakty terminowe futures i forward, jako instrumenty finansowe na papiery przynoszące lub nie przynoszące dochód w okresie trwania kontraktu,
 • kontrakty terminowe na stopę procentowa,
 • opcje na akcje,
 • opcje na indeksy giełdowe,
 • wykorzystanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny opcji.
C. Wykorzystanie metod wyceny instrumentów finansowych w praktyce.
A. Konstrukcja podatku dochodowego,
 • podatek bezpośredni - harmonizacja w ramach UE, dyrektywy, swobody traktatowe (swoboda przepływu kapitału),
 • podatek dochodowy, a zysk bilansowy,
 • ekonomiczne obciążenie wyniku poprzez obciążenie podatkowe,
B. Zakres podmiotowy ustawy – definicja podatnika.
C. Zwolnienia podmiotowe – które z podmiotów nie są zobowiązane do wyliczania i zapłaty podatku dochodowego.
D. Zakres przedmiotowy ustawy – jakiego rodzaju dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
E. Zwolnienia przedmiotowe – sposób ich funkcjonowania
 • fundacje, stowarzyszenia, szkoły wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe itd.
 • kościelne osoby prawne,
 • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,
 • związki zawodowe, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe
 • dotacje subwencje,
F. Sposób określania dochodu i należnego podatku dochodowego, przychody podatkowe:
 • definicja przychodów
 • moment rozpoznania przychodów,
 • niektóre wyłączenia z przychodów: pożyczki, podatek VAT, wpłaty na kapitały osób prawnych, zwrócone wydatki,
G. Koszty uzyskania przychodów – definicja
 • moment rozpoznania kosztów, w tym w przypadku odsetek
 • wyłączenia z kosztów oraz odroczenie w ich wykazywaniu
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa– definicje, co nie podlega amortyzacji, sposób ustalania wartości początkowej, stawka amortyzacyjna, zasady amortyzacji (liniowa, degresywna, polowa), termin dokonywania odpisów amortyzacyjnych, przyspieszona amortyzacja, indywidualne stawki,
 • papiery wartościowe,
 • opłaty sanacyjne,
 • niedostateczna kapitalizacja,
 • VAT,
 • wierzytelności wątpliwe,
H. Szczególne sposoby określenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:
 • wkłady niepieniężne wnoszone do spółek kapitałowych,
 • spółki osobowe,
 • ceny transferowe – zasady stosowania, metody szacunkowe, rozporządzenie wykonawcze, dokumentacja cen transferowych,
 • umowy leasingowe.
I. Różnice kursowe związane z transakcjami dokonywanymi w walutach obcych oraz będące następstwem wzrostu wartości waluty zgromadzonej na rachunkach przedsiębiorstwa,
J. Rok podatkowy.
K. Odliczenia od dochodu.
 • straty,
 • nowe technologie, darowizny,
L. Stawki podatku dochodowego,
Ł. Odliczenia od podatku,
M. Obowiązki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, deklaracje
N. Opodatkowanie dywidend:
 • definicja dochodu z udziału w zyskach osób prawnych,
 • zasady poboru podatku, stawka podatku
 • zasady unikania kaskadowego opodatkowania dywidend, zwolnienia i odliczenia,
O. Opodatkowanie transgranicznych dochodów w tym uzyskanych w Polsce dochodów osób zagranicznych:
 • zasada nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego,
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych i zryczałtowane formy opodatkowania (witholding tax),
 • opodatkowanie dywidend odsetek i należności licencyjnych wypłacanych do innego państwa, zwolnienia,
 • obowiązki płatnika
P. Unikanie podwójnego opodatkowania w polskich przepisach podatkowych,
R. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; podstawowe zasady
 • zakład i opodatkowanie zakładu,
 • dywidendy, odsetki, należności licencyjne,
 • nieruchomości oraz pozostałe aktywa,
 • inne dochody,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania w polskich umowach,
 • zakaz dyskryminacji, wymiana informacji.
A. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe decyzje finansowe:
 • cele zarządzania finansami,
 • pomiar stopnia realizacji celów,
B. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw
C. Równowaga finansowa (kapitałowa i gotówkowa)
D. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie
E. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto
F. Przyczyny zachwiania równowagi kapitałowej
G. Sposoby przywracania krótkoterminowej równowagi finansowej
H. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
I. Zarządzanie zapasami - aspekt finansowy:
 • koszty zapasów,
 • modele optymalizacji zapasów.
J. Zarządzanie należnościami:
 • strategie zarządzania wierzytelnościami,
 • instrumenty polityki kredytu handlowego,
 • ocena ryzyka kredytowego kontrahentów,
 • sposoby ograniczania ryzyka kredytowego,
K. Zarządzanie gotówką:
 • przesłanki zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie,
 • modele optymalizacji gotówki, budowa preliminarza obrotów gotówkowych,
 • krótkoterminowe formy lokat gotówki, sposoby uzupełniania niedoborów gotówki,
L. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw:
 • polityka kredytu kupieckiego,
 • bankowe kredyty krótkoterminowe, krótkoterminowe papiery dłużne, faktoring i forfaiting
A. Ryzyko finansowe i jego rodzaje.
B. Pomiar ryzyka rynkowego.
C. Pomiar ryzyka kredytowego.
D. Ryzyko w przedsiębiorstwie.
E. Ryzyko w banku.
F. Ryzyko w towarzystwie ubezpieczeniowym.
G. Ryzyko w funduszu inwestycyjnym.
H. Zarządzanie ryzykiem rynkowym za pomocą kształtowania struktury aktywów i pasywów.
I. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem.