Analityk Finansowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Analityk Finansowy

Program studiów zawiera praktyczne wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem w 1988 roku i przez kilka lat był pracownikiem macierzystej uczelni. Od dwudziestu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w praktyce gospodarczej. W okresie tym jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych zajmował się szeroko rozumianą problematyką z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza zarządzania jego finansami.

Jest autorem szeregu publikacji oraz ekspertyz wykonanych na potrzeby przedsiębiorstw. Najważniejsze publikacje to wydane wspólnie z M.Sierpińską pozycje książkowe: „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych" oraz „Metody podejmowania decyzji finansowych".

Szerokie doświadczenia praktyczne zdobyte w pracy zawodowej wykorzystuje również w działalności dydaktycznej. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na studiach MBA oraz innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Tematyka prowadzonych wykładów obejmuje zajęcia z zakresu: „Matematyki finansowej", „Analizy finansowej", „Oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych", „Zarządzania strukturą i oceny kosztów kapitału", „Przygotowania biznes planów".

Trener, ekspert podatkowy, od 20 lat zajmuje się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych i Cen Transferowych; Prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego CIT, cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego dla pracowników organów podatkowych oraz na kursach i konferencjach. W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach Komitetu Podatkowego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dotyczących cen transferowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym cen transferowych i ich dokumentacji oraz międzynarodowego prawa podatków

Profesor nauk ekonomicznych, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zainteresowania naukowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, równowaga finansowa przedsiębiorstwa i sposoby jej przywracania, zarządzanie kapitałem obrotowym netto, zarządzanie należnościami, efektywność przedsięwzięć rozwojowych, programy naprawcze i restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, analiza finansowa przedsiębiorstwa, analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw, controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, controlling operacyjny, controlling funkcyjny a w szczególności controlling finansowy.

Od 1991 r. związany z rynkiem kapitałowym w Polsce, kiedy podjął pracę w Komisji Papierów Wartościowych. Ukończył studia inżynierskie, studia doktoranckie z zakresu ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych w SGH. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i nadzoru nad rynkiem finansowym. Ukończył Instytut Rozwoju Rynku Kapitałowego w Waszyngtonie organizowany przez SEC. W latach 2014-2017 członek Zarządu ESMA (European Securities and Markets Authority).

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA realizowanych przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu. Ukończył również Babson College Center for Entrepreneurial Studies w Central Connecticut State University w USA. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa, wyceny i zarządzania wartością oraz decyzji finansowych i inwestycyjnych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, monografii i podręczników akademickich, m.in. Fuzje i przejęcia (PWN, Warszawa 2000), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (WSPiZ, Warszawa 2004), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (PWN, Warszawa 2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa (współautor: G. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2007), Determinanty wartości rynkowej spółek kapitałowych wczesnej fazy rozwoju (Vizja Press & IT, Warszawa 2013).

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, w której prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem bankowym, biznes planu, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, matematyki finansowej. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem. Prowadzi zajęcia podyplomowe typu MBA z zakresu powyższych tematyk finansowych w wielu uczelniach i instytutach Polskich. Przeprowadzone szkolenia m.in. w bankach i firmach: NBP, Bank PKO BP, BGŻ, Alior Bank S.A., Bank BPH, BGK, DNB Nord, PARP, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe i wiele otwartych dla różnych firm (m.in. MiŚP). Dodatkowo prezes firmy konsultingowej specjalizującej się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw, biznes planów, programów restrukturyzacyjnych