Audyt wewnętrzny i Kontrola finansowa - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Audyt wewnętrzny i Kontrola finansowa

Absolwenci kierunku, posiadający, między innymi dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

Zapraszamy na edycje wiosenną! Nabór trwa do 15 lutego!

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 1. Istota audytu wewnętrznego
 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego
 3. Zadania i funkcje audytu wewnętrznego
 4. Rodzaje audytu wewnętrznego
 5. Relacje między audytem wewnętrznym, audytem zewnętrznym i kontrola finansową
 1. Kontrola a funkcje zarządzania
 2. Schemat procesu kontroli
 3. Przedmiot kontroli finansowej
 4. Znaczenie kontroli finansowej
 5. Kryteria kontroli finansowej
 6. Główne techniki i instrumenty kontroli finansowej
 1. Cechy współczesnej rachunkowości
 2. Aktywa i pasywa bilansu
 3. Funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych
 4. Czynniki kształtujące wynik finansowy
 5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 6. Roczne sprawozdanie finansowe i jego elementy
 1. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji
 2. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej
 3. Decyzje krótkookresowe w oparciu o analizę relacji koszty – rozmiary produkcji – zysk
 4. Klasyczne i nowoczesne systemy rachunku kosztów
 5. Budżetowanie
 1. Pojęcie, cel i funkcje analizy finansowej
 2. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
 3. Metody analizy finansowej
 4. Narzędzia analizy finansowej (analiza wstępna i wskaźnikowa)
 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy finansów publicznych
 2. Budżet państwa
 3. Finanse samorządowe
 4. Prawo finansowe
 5. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 1. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 2. Krajowe standardy audytu wewnętrznego
 3. Kodeks etyki audytora wewnętrznego
 1. Komputerowe narzędzia i techniki wspomagania audytu – CAATT (computer assisted audit tools and techniques)
 2. Procedura wykorzystania narzędzi CAATT
 3. Oprogramowanie CAATT
 1. Istota i rodzaje ryzyka w audycie wewnętrznym
 2. Metody analizy ryzyka i zarządzanie nim
 3. Obszary ryzyka
 4. Kryteria oceny ryzyka
 1. Organizacja i planowanie audytu wewnętrznego
 2. Czynności przygotowawcze audytu wewnętrznego
 3. Przygotowanie programów audytu
 4. Narzędzia i metody badawcze pomocne we wstępnym etapie audytu
 5. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego (właściwego)
 6. Raport z audytu
 1. Wymagania dotyczące dokumentacji audytu
 2. Dokumenty robocze audytu
 3. Cele i rodzaje sprawozdań z audytu
 4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego
 1. Pojęcie i znaczenie zarządzania
 2. Cele i funkcje zarządzania
 3. Zasady i metody zarządzania.
 4. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny
 5. Proces zarządzania.
 6. Rodzaje i modele organizacji.
 7. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.
 1. Administracja a administracja publiczna
 2. Pojęcie i podział prawa administracyjnego
 3. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
 4. Prawne formy działania administracji
 5. Postępowanie administracyjne