Broker Ubezpieczeniowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Broker Ubezpieczeniowy

Uczestnikiem studium może zostać każda osoba spełniająca wymogi dotyczące wykonywania działalności brokerskiej określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Studia mają dostarczyć wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej podejść do egzaminu brokerskiego.

Kierownik merytoryczny: dr Paweł Sikora

 1. Wykład wprowadzający
  2 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 2. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych: historia starożytna, powstanie rozwój nowoczesnych ubezpieczeń na świecie, historia polskich ubezpieczeń przed II wojną światową, współczesna historia ubezpieczeń w Polsce.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 3. Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych: koncentracja ubezpieczeń, interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń, rozwój reasekuracji, rozwój działalności lokacyjnej, wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii, wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu ekonomicznych skutków ryzyka.
  4 godziny
  Prowadzący: Prof. Marcin Orlicki
 4. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń - funkcje: definicje ubezpieczeń, społeczne znaczenie ubezpieczeń, funkcje ubezpieczeń: ochrony ubezpieczeniowej, finansowa, prewencyjna; zasady ubezpieczeń: zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej.
  4 godziny
  Prowadzący: Prof. Marcin Orlicki
 1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego: podmioty i przedmiot prawa cywilnego, przedstawicielstwo i pośrednictwo, reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, wady oświadczeń woli, pojęcie umowy i czynności prawnej, sposoby zawarcia umowy, forma umowy.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 2. Zobowiązania – część wstępna: pojęcie zobowiązania, czynniki kształtujące treść stosunku prawnego, rodzaje świadczeń i podziały umów, zasada swobody umów, klauzule abuzywne, wykonywanie umowy.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 3. Odpowiedzialność cywilna i jej zasady: pojęcie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowawczej, rygory odpowiedzialności cywilnej, zasady odpowiedzialności cywilnej, przesłanki: zdarzenie szkodzące, szkoda, związek przyczynowo skutkowy, hipoteza dyferencyjna w ustalaniu rozmiaru szkody.
  4 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 4. Umowa zlecenia i umowa agencyjna: umowa zlecenia jako umowa brokerska, zawarcie i wykonywanie umowy zlecenia czynności brokerskich, wynagrodzenie i rozwiązanie umowy brokerskiej; umowa agencyjna w prawie polskim, prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej, sposoby wynagradzania agenta, inne rodzaje odszkodowań i wynagrodzeń, rozwiązanie umowy agencyjnej.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 1. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia: regulacja prawna umowy ubezpieczenia,pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego,zawarcie umowy ubezpieczenia,powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń,kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia,wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 2. Umowa ubezpieczenia majątkowego: spór o definicję umowy ubezpieczenia majątkowego,konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wyzwalacze czasowe i ich zastosowanie,suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna, naruszenie dobrej wiary stron umowy ubezpieczenia, przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 3. Umowa ubezpieczenia osobowego: przedmiot umowy ubezpieczenia osobowego, ubezpieczenie na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, problematyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, konstrukcja typowych produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku.
  6 godzin
  Prowadzący: Marek Murawski
 1. Źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego: źródła prawa polskiego i Unii Europejskiej, system dyrektyw unijnych, podstawowe zasady funkcjonowania podmiotów ubezpieczeniowych  w Polsce i UE.
  4 godziny
  Prowadzący: Prof. Arkadiusz Wudarski
 2. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjny: podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną,zasady podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, zarządzanie podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową,aktuariusz - rola i zadania.
  6 godzin
  Prowadzący: Prof. Marcin Orlicki
 3. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka:podstawy prawne działania rynku reasekuracyjnego,reasekuracja i jej rodzaje,funkcja techniczna i finansowa reasekuracji; koasekuracja i jej rodzaje.
  4 godziny
  Prowadzący: Tomasz Szejnoch
 4. Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń:  ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe, konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów.
  6 godzin
  Prowadzący: Prof. Franciszek Kubiczek/do uzgodnienia
 5. Nadzór ubezpieczeniowy: nadzór finansowy na poziomie krajowym i europejskim, regulacja ustawowa nadzoru ubezpieczeniowego i finansowego w Polsce, zasady wykonywania nadzoru finansowego, narzędzia nadzorcze.
  6 godzin
  Prowadzący: Prof. Danuta Wałcerz/do uzgodnienia
 6. Podstawy prawne działalności brokerskiej i agencyjnej: dyrektywa unijna dotycząca pośrednictwa ubezpieczeniowego, ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zakres czynności pośrednictwa, wymogi w zakresie podejmowania działalności, nadzór, kontrola i odpowiedzialność, rejestr pośredników, ubezpieczenie obowiązkowe OC - działalności.
  6 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora/Prof. Marcin Orlicki
 7. Procedury ochrony konsumenckiej w ubezpieczeniach: ADR i ODR w teorii i praktyce ubezpieczeniowej, ustawa reklamacyjna i postępowanie reklamacyjne, Rzecznik Finansowy – zadania, system i zasady sądownictwa polubownego, klauzule abuzywne i UOKiK.
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora/Prof. Marcin Orlicki
 1. System ubezpieczeń obowiązkowych: regulacja ustawowa ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,reprezentant do spraw roszczeń, przegląd ubezpieczeń obowiązkowych funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym.
  6 godzin
  Prowadzący: Prof. Marcin Orlicki
 2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego: zawarcie i wykonywanie umów ubezpieczenia obowiązkowego, zakres przedmiotowy i czasowy, problematyka procesowa, składka ubezpieczeniowa, spełnienie obowiązku ubezpieczenia.
  4 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: odpowiedzialność posiadacza pojazdu według zasad kodeksowych, obowiązek i zakres ubezpieczenia, ochrona poszkodowanych,  regres ubezpieczeniowy.
  6 godzin
  Prowadzący: Marek Murawski
 4. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika i budynków w gospodarstwie rolnym: odpowiedzialność rolnika według zasad ogólnych, obowiązek i zakres ubezpieczenia, ochrona poszkodowanych, regres ubezpieczeniowy, obowiązek ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym, zakres ubezpieczenia i wyłączenia, ustalenie sumy ubezpieczenia i wypłata odszkodowania.
  6 godzin
  Prowadzący: Tomasz Szejnoch
 5. Ubezpieczenia obowiązkowe sensu largo: regulacja prawna pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych, zawarcie i wykonywanie umów OC działalności i zawodowych, minimalne sumy gwarancyjne i wyłączenia, inne ubezpieczenia obowiązkowe,
  6 godzin
  Prowadzący: Prof. Marcin Orlicki
 1. Etyka zawodowa brokera: sfery powinności brokera wobec klienta, zakładu ubezpieczeń, konkurencji; przestrzeganie reguł prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych, sankcje za naruszenie reguł postępowania, opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług, czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.
  6 godzin
  Prowadzący: Paweł Sukiennik
 2. Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń: definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, procedury zarządzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka, opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja;
  6 godzin
  Prowadzący: Paweł Sukiennik
 3. Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera: charakter umowy brokerskiej, czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej, obowiązki wynikające z umowy brokerskiej, odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna, karna i inna; inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne;
  6 godzin
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 4. Podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską: oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji, dziennik brokerski.
  4 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 1. Ubezpieczenia finansowe: ubezpieczenia eksportowe (KUKE), ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu hipotecznego i faktoringu.
  4 godziny
  Prowadzący: Dariusz Machała
 2. Ubezpieczenia transportowe: odpowiedzialność cywilna przewoźników i jej ograniczenia, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, ubezpieczenie cargo wg. ICC, zakresy ochrony i wyłączenia, klauzule dodatkowe i produktowe.
  4 godziny
  Prowadzący: Dr Paweł Sikora
 3. Ubezpieczenia techniczne: zakres ubezpieczenia maszyn od awarii (MB), wyłączenia odpowiedzialności w MB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego TELATRONIC, ubezpieczenie cybercrime.
  4 godziny
  Prowadzący: Dariusz Machała
 4. Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu: sekcje ubezpieczenia budowy i montaży wg. standardu monachijskiego, ubezpieczenie placu budowy i substancji budowalnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia towarzyszące.
  4 godziny
  Prowadzący: Tomasz Szejnoch
 5. Ubezpieczenia utraty zysku: przedmiot i zakres ubezpieczenia przerw w działalności (BI), sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia (okres odszkodowawczy), klauzule dodatkowe i inne rodzaje ubezpieczeń utraty zysku.
  4 godziny
  Prowadzący: dr Paweł Sikora
 6. Ubezpieczenia morskie: przepisy ubezpieczeniowe w polskim kodeksie morskim, szczególne instytucje prawa morskiego, ubezpieczenie casco jednostek pływających (H&M), ubezpieczenie w ramach warunków klubowych (P&I), inne ubezpieczenia morskie.
  8 godzin
  Prowadzący: Tomasz Szejnoch

Egzaminy i godziny techniczne – 8 godzin

Razem - 180 godzin