Broker Ubezpieczeniowy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Broker Ubezpieczeniowy

Uczestnikiem studium może zostać każda osoba spełniająca wymogi dotyczące wykonywania działalności brokerskiej określone w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Wykładowcy

Adiunkt na Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Opis zainteresowań badawczych: prawo cywilne i odszkodowawcze. Ekspert Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy regulacji umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym. Konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego. Autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz członkiem kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. Był jednym ze współautorów założeń reformy i tekstu projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny w części dotyczącej umowy ubezpieczenia.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŚl, gdzie w 2000 na podstawie napisanej pod kierunkiem Prof. Leszka Ogiegło rozprawy pt. Pośrednictwo ubezpieczeniowe uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne. W 2016 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Odbył aplikację sędziowską oraz aplikację adwokacką. Wykonuje zawód adwokata. Jest adiunktem na macierzystym wydziale w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiotem jego zainteresowania jest prawo cywilne w tym prawo ubezpieczeń.
Kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 2010 r.), a także Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2014 r.).
Wiceprezes (2016 – 2019) oraz Sekretarz Generalny (2013 – 2016) Stowarzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana Polonorum; członek Rady Programowej czasopism: Rejent, Prawo Europejskie w praktyce, Comparative Law Review, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Biegły sądowych z zakresu prawa obcego. Opinie prawne dla niemieckiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.
Adiunkt na Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze oraz Asystent na Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa cywilnego oraz komparatystyki prawa. Zajmuje się w szczególności problematyką ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w Polsce, Austrii i Niemczech. Autor wielu publikacji w dziedzinie ubezpieczeń. Stała, wieloletnia współpraca z Miesięcznikiem Ubezpieczeniowym, Dziennikiem Ubezpieczeniowym, Rzeczpospolitą.
Specjalista w dziedzinie ubezpieczeń finansowych i ryzyk cybernetycznych. Dyrektor regionu w ECDDP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Pełnił funkcje kierownicze w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM, Ergo Hestii, TU InterRisk S.A. T.U. Compensa S.A., Wykształcenie: Politechnika Warszawska.
Specjalista ubezpieczenia majątkowe i BI. Dyrektor Biuro Ubezpieczeń Majątkowych, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Poprzednio Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wykształcenie: Wydział Mechaniczny, magisterskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
Specjalista w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dyrektor Warta S.A., Makroregion Detaliczny Toruń. Marek Murawski
Dyrektor regionalny, TUW TUZ, Dyrektor regionalny InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Dyrektor Oddziału, InterRisk S.A. Vienna Insurance Group, PZM, Gothaer TU S.A., PTU S.A. Edukacja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prawo, magisterskie.