Ekspert Rynku Pracy - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Ekspert Rynku Pracy

Studia Ekspert Rynku Pracy mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zagadnień związanych z przyszłością pracy.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku pracy w wymiarze światowym, europejskim i polskim.  Podczas zajęć słuchacze poznają mechanizmy działania rynku pracy oraz sposoby wykorzystywania w jak najszerszym zakresie dostępnych zasobów pracy. Sposobem na ich zwiększenie, obok aktywizacji osób dotychczas bezrobotnych i zachęcania do powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo, jest nie tylko zatrudnianie cudzoziemców, ale przede wszystkim wspieranie osób pozostających w zatrudnieniu w taki sposób, aby ich umiejętności nie traciły na znaczeniu na zmieniającym się rynku pracy. Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o służbach zatrudnienia w Polsce i w Europie, jej profesjonalizacji oraz wielowymiarowości.

 • Celem modułu jest zapoznanie się z katalogiem przepisów regulujących rynek pracy oraz roli poszczególnych instytucji działających na tym rynku. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi i planowanymi zmianami w prawie dotyczącymi rynku pracy.

 • W erze cyfryzacji i globalizacji problemy rynku pracy wiążą się ze zmianami struktury gospodarczej - rozwój sektora usług, czy modernizacja i cyfryzacja sektora przemysłowego mają wpływ na poziom zatrudnienia w wielu krajach. Pokazała to również trwająca epidemia COVID-19, która znaczącą zmienia znany dotychczas rynek pracy i ma daleko idący wpływ na gospodarkę. Przewidywany wzrost bezrobocia spowodowany skutkami epidemii już powoduje i będzie powodował zwiększoną liczbę osób rejestrujących się w urzędach pracy jako bezrobotne. Epidemia wpływa również na zamykanie się wielu przedsiębiorstw i mniejszych firm. Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z procesami zachodzącymi w gospodarce.

 • Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rynku pracy.  Moduł zawiera: europejskie wytyczne w zakresie wzrostu zatrudnienia, konstruowanie polskich strategii i planów działań na rzecz zatrudnienia. Słuchacze zostaną zapoznani z obowiązkami strategicznymi i planistycznymi realizatorów zadań w zakresie ustawowej odpowiedzialności za regionalny i lokalny rynek pracy.

 • Celem modułu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy praktycznej pomagającej w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów kodeksu pracy oraz kodeksu postepowania administracyjnego.

 • Nowe miejsca pracy będą tworzone głównie w przemysłach i sektorach opartych o nowe technologie cyfrowe. Energetyka, zarządzanie informacjami i danymi, logistyka, elektronika użytkowa i handel w sieci będą mieć coraz większy potencjał tworzenia miejsc pracy w związku z technologiami cyfrowymi. Cyfryzacja staje się również niezbędnym, często podstawowym elementem usług społecznych (e-administracja). Brak, czy niedostatek wysokich umiejętności cyfrowych wśród pracowników większości sektorów może postawić gospodarki europejskie przed poważnymi trudnościami z obsadzeniem wolnych miejsc pracy związanych z nowymi usługami i nowoczesnymi sektorami, co negatywnie wpłynie na konkurencyjność europejskiej gospodarki. W trakcie modułu słuchacze zapoznają się z kompetencjami przyszłości i poznają potrzeby pracodawców oraz współczesne techniki poszukiwania pracy. I odpowiedzą na pytanie: czy robotyzacja i automatyzacja są zagrożeniem dla miejsc pracy?

 • Świat XXI w. to świat cyfrowych możliwości. Wymiana informacji nie była nigdy wcześniej tak szybka i prosta jak jest obecnie. W posiadaniu mamy media społecznościowe, komunikatory, cały świat wirtualny. Nie sposób zatem nie skorzystać z tych możliwości i narzędzi jakie daje nam internet. Internet staje się głównym narzędziem poszukiwania pracy i pracowników. W trakcie modułu słuchacze zapoznają się z serwisami społecznościowymi specjalizującymi się w kontaktach zawodowo –biznesowych (np. Linkedin).

 • Niezwykle istotnym faktem jest świadomość znaczenia jakości pracy i jej wpływu na globalne zarządzanie przedsiębiorstwem czy instytucją publiczną. Proces zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacyjnym ma duże znaczenie w polityce rynku pracy.

 • Celem modułu jest przedstawienie źródeł finansowania działań na rynku pracy, tj. m.in. budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Pracy, będącego państwowym funduszem celowym w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków unijnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach różnych programów.

 • Celem modułu jest przygotowanie słuchaczy do budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania specyficznych problemów lokalnego rynku pracy oraz przedstawienie działalności partnerów społecznych i ich współpracy w radach rynku pracy i radach dialog społecznego. Słuchacze nabędą lub podniosą kompetencje eksperckie w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa rynku pracy.

 • Państwa europejskie doświadczają silnej presji demograficznej. Zasoby ludności w wieku produkcyjnym kurczą się. W obliczu powyższych wyzwań szczególnego znaczenia nabierają działania zachęcające obywateli polskich mieszkających za granicą do powrotu i podejmowania pracy w kraju, a także zapobiegające dalszej emigracji zarobkowej. Doświadczamy też szybkiego tempa wzrostu liczby pracowników cudzoziemskich. O tych procesach będzie mowa podczas zajęć modułu 11.

 • Komunikacja międzyludzka: jakie zachodzą w niej zmiany, jakie są bariery, jak je niwelować, w jaki sposób porozumiewać się by być dobrze wysłuchanym i zrozumianym. Praktyczne przygotowanie słuchaczy do zadań związanych z obsługą klientów.

 • Świat pracy ulega ciągłym przemianom, co znacząco wpływa na zapotrzebowania kompetencyjne pracodawców, pojawianie się na rynku nowych profesji oraz sposobów, w jaki pracujemy. Z rynku pracy będą znikać niektóre zawody, ale jednocześnie pojawią się nowe specjalizacje, wymagające określonych umiejętności i wiedzy. Zmiany technologiczne wpłyną również na oczekiwania pracodawców względem pracowników. Firmy będą poszukiwać cyfrowej biegłości, umiejętności analizy dużej ilości danych oraz wykorzystania dostępnych rozwiązań do codziennej pracy.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.