Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie projektami informatycznymi - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie projektami informatycznymi

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą zarządzać projektami, bądź zespołami informatycznymi. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Program studiów

 


Dzień 1 - Warsztat wprowadzający do Zarządzania Projektami

 1. Wprowadzenie:

  1. Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?

  2. Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?

  3. Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?

  4. Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?

  5. Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia i porażek w projektach

  6. Czym różni się projekt zwinny (agile) od przewidywalnego?

 2. Cykl życia projektu:

  1. Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami

  2. Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu

  3. Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy

  4. Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników

 3. Przygotowywanie projektu:

  1. Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu

   1. Ćwiczenie: definiowanie celów projektu

  2. Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości

   1. Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu

  3. Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?

  4. Jak ocenić, czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu

   1. Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu

  5. Kto powinien wziąć udział w projekcie i w jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu

  6. Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?

  7. Elementy zarządzania zespołem projektowym

  8. Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu

   1. Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu

 4. Od produktu do zadania, planowanie projektu:

  1. Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka, komunikacji, zaopatrzenia

  2. Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy

  3. Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?

  4. Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie

  5. Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie

  6. Czy nie zapomnieliśmy o ryzyku?

  7. Jakich narzędzi użyć do planowania?

  8. Planowanie produktów i działań

 5. Plan, harmonogram, budżet - efekt dobrego planowania

 6. Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji

 7. Zarządzanie ryzykiem:

  1. Czym jest ryzyko?

  2. Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?

  3. Kreatywne metody identyfikacji ryzyk - burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe

  4. Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko

  5. Reagowanie na ryzyko - odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności - praktyczne metody,

  6. Planowanie ryzyka

 8. Komunikacja i jakość:

  1. Jak zarządzać informacją?

  2. Kto co i kiedy?

  3. Jakość - opracowanie i zatwierdzenie

  4. Kto się ma tym wszystkim zająć?

 9. Zarządzanie zmianami:

  1. Zagrożenie chaosem w wymaganiach

  2. Czy zmiana musi być problemem?

  3. Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian

   1. Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi

 10. Realizacja planów, postępy, sterowanie

  1. Skąd wiem, gdzie w projekcie się znajduje?

  2. Jaki system raportowania wprowadzić

  3. Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji

 11. Kiedy i jak zamknąć projekt?

 12. Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?

 

Dzień 2 - Zasady pracy zwinnej w projektach

 1. Wstęp

 2. Filozofia Agile, czym Agile różni się od podejścia tradycyjnego w zarządzaniu projektami?

  1. Problemy tradycyjnego podejścia projektowego.

  2. Geneza Agile

  3. Manifest Agile

  4. Pryncypia Agile

 3. Przykładowe metody Agile

  1. AgilePM®

  2. Scrum

 4. Przegląd elementów Scrum

  1. Role w Scrum: Scrum Master, Product Owner, Development Team

  2. Spotkania w Scrum: Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Standup

  3. Artefakty w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost

 5. Definiowanie wymagań w formie User Story - technika Agile w praktyce

 6. Komunikacja

 7. Ustalanie priorytetów i Okienka Czasu

 8. Które podejście Agile wybrać?


Dzień 3 i 4 - Agile Project Management® Foundation

 1. Wprowadzenie do Agile

 2. Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego

 3. Filozofia, pryncypia i zmienne projektu

 4. Przygotowanie do sukcesu projektu

 5. Proces DSDM

  1. Role i obowiązki DSDM

  2. Produkty DSDM

 6. Kluczowe praktyki – MoSCoW i Timeboxing

 7. Planowanie i kontrola w cyklu życia

 8. Inne praktyki

 9. Egzamin Agile Project Management™ Foundation.


Dzień 5 i 6 - Leading SAFe

 1. Wprowadzenie do SAF-e

  1. Wprowadzenie do Scaled Agile Framework

 2. Umysł Lean

  1. Przegląd Lean Software Development i Product Development Flow

 3. Zwinny Rozwój Oprogramowania

  1. Zastosowanie Zwinnego Rozwoju Oprogramowania w realiach dużego przedsiębiorstwa

  2. Korzyści biznesowe

 4. SAFe ScrumXP

  1. Zapoznanie z "SAFe ScrumXP” ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów zarządzania projektami oraz metod ustalania ekonomicznych priorytetów, które umożliwiają skalowanie projektu do poziomu programu i portfolio

 5. Agile Release Train

  1. Rozpoznanie, wdrożenie i uruchomienie Agile Release Trains — długofalowych programów, w których zespół składający się z wielu zespołów Agile optymalizuje jakość i tempo dostarczania dla poszczególnych łańcuchów dostarczania wartości na dużą skalę

 6. Zarządzanie Agile Portfolio Schematy transformacji Agile w tworzeniu strategii, planów inwestycyjnych oraz zarządzania programem

 7. Zwinna Architektura

 8. Skalowanie przywództwa

  1. Skalowanie przywództwa zgodnie z zasadami Lean / Agile w dużym przedsiębiorstwie.


Dzień 7 i 8 - PMBOK warsztat praktyczny

 1. Pojęcia podstawowe

  1. Project Management Institute (PMI)®, PMBOK®Guide

  2. Projekt, portfel projektów, program

  3. Typowe problemy projektów

  4. Projekt a struktura organizacji.

 2. Inicjowanie projektu

  1. Karta projektu

  2. Interesariusze projektu

  3. Struktura organizacyjna projektu

  4. Uzasadnienie biznesowe.

 3. Zarządzanie zakresem projektu

  1. Zakres i produkty projektu

  2. Dekompozycja zakresu

  3. WBS - struktura podziału pracy.

 4. Zarządzanie czasem

  1. Metody sieciowe

  2. Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Metod)

  3. Aproksymacja PERT.

 5. Budżet

  1. Budżet projektu

  2. Metody estymacji kosztów.

 6. Zarządzanie ryzykiem

  1. Analiza jakościowa i ilościowa

  2. Rejestr ryzyka

  3. Rezerwy projektowe.

 7. Realizacja projektu

  1. Kontrola postępu projektu

  2. Metoda Earned Value.

 8. Zarządzanie komunikacją

  1. Kanały komunikacji

  2. Plan komunikacji

  3. Komunikacja formalna i nieformalna.

 9. Zarządzanie jakością

  1. Definicje jakości

  2. Podstawowe narzędzia i miary jakości.

 10. Zarządzanie dostawami

  1. Procesy zarządzania dostawcami

  2. Typy kontraktów i metody kontroli

  3. Zamykanie fazy i projektu.

 11. Zarządzanie interesariuszami

  1. Kluczowi interesariusze projektu

  2. Identyfikacja i analiza interesariuszy.


Dzień 9, 10 i 11 - Analiza biznesowa

 1. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów

  1. Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów

  2. Działania w ramach zarządzania procesowego

  3. Model przebiegu pracy

  4. Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów

  5. Etapy projektu doskonalenia procesów

  6. Role i obowiązki związane z analizą biznesową

  7. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

 2. Przeprowadzanie etapu definicji

  1. Osiąganie konsensusu, co do procesów uwzględnionych w projekcie doskonalenia procesów

  2. Odniesienie procesów do strategii biznesowych

  3. Opracowanie ogólnych planów zarządzania ryzykiem, komunikacją i zmianami.

 3. Przeprowadzanie etapu analizy

  1. Przeprowadzanie modelowania przebiegu pracy

  2. Tworzenie diagramów „swim lane”

   1. - notacja BPMN

   2. - notacja EPC

  3. Przeprowadzanie mapowania strumienia wartości

  4. Tworzenie map stanu istniejącego procesów

  5. Określanie i gromadzenie metryk

  6. Tworzenie wzorców procesów

  7. Przeprowadzanie analizy braków

  8. Przeprowadzanie analizy źródłowych przyczyn

  9. Przeprowadzanie analizy interesariuszy

  10. Przeprowadzanie ogólnej analizy opłacalności.

 4. Przeprowadzanie etapu wdrożenia

  1. Dokumentowanie, walidacja oraz potwierdzanie nowych celów

  2. Formułowanie metod pomiaru

  3. Projektowanie nowego procesu

  4. Aktualizacja planów zarządzanie ryzykiem, komunikacją oraz zmianami

 5. Przeprowadzanie etapu kontroli

  1. Informowanie o wnioskach

  2. Przeprowadzanie planów wdrożeniowych

  3. Monitorowanie i kontrola.


Dzień 12 (Opcja 1) Symulacja Sułtańskie Wesele - Agile w praktyce (opcja stacjonarna)

Symulacja odzwierciedla główne zasady podejścia Agile, a poszczególne jej etapy to jednocześnie konkretne fazy projektu. Wymaga i uczy planowania, podziału ról, komunikacji i współpracy, kreatywnych pomysłów, podejmowania ryzyka, reagowania na zmiany oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i decyzji zespołu projektowego. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji uczestników poprzez ukazanie podejścia zwinnego z unikalnej perspektywy. Osoby biorące udział w symulacji zachowują się realistycznie: testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać. Wspólnie poszukują rozwiązań.

Symulacja pozwala przełożyć teorię na praktyczne zastosowania, z możliwością obserwowania rezultatów działań w dość krótkim czasie i bez ryzyka. To swego rodzaju laboratorium biznesowe, w którym przyśpieszamy procesy i patrzymy na organizację przez mikroskop

Dzień 12 (Opcja 2) Narzędzia biznesowe wspierające realizację projektów (opcja online)

 1. Narzędzia wspierające decyzję uruchamiające lub blokujące projekt

  1. analiza otoczenia biznesowego (np. analiza 5 Sił Portera, PESTLE)

  2. analiza sytuacji firmy (np. Analiza SWOT)

 2. Narzędzia wspierające określenie zakresu zmiany, jaki wprowadzi projekt (np. metoda 7S, Łańcuch wartości Portera)

 3. Narzędzia wspierające definiowanie produktu końcowego (np. Vision box, struktura podziału produktu, tworzenie kryteriów akceptacji)

 4. Modele definiujące i sprawdzające jakość obsługi klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)

 5. Wizja i sposoby oceny sposobów realizacji projektów

  1. modele definiujące wizję projektu (np. As….To be…), prowadzenie warsztatów uwspólniających wizję projektową

  2. sprawdzenie opłacalności projektu (wskaźniki opłacalności)

  3. sprawdzenie możliwości technicznych wykonania projektu (audyt zasobów)

 6. Tworzenie zespołu w projekcie

  1. aspekty miękkie budowania zespołów ( testy osobowości)

  2. przydzielania odpowiedzialności w projektach (macierz RACI)

  3. analiza interesariuszy (macierz wpływu i zainteresowania)

  4. komunikacja w środowisku projektowym (plan komunikacji)

 7. Metody wspierające organizację pracy (np. Kanban, Priorytetyzacja, model Kano, codzienne spotkania)

 8. Metody oceny ryzyka w projekcie

  1. metody definiowania ryzyka biznesowego (np. SWOT, PEST)

  2. metody oceny ryzyka w projekcie (np. metoda wartości oczekiwanej, macierze ryzyk)

 9. Badanie postępów w projekcie

  1. metoda do badania trendów Earned Value

  2. metody do kontrolowanie projektów zwinnych (wykresy burn -up, i burn-down).


Dzień 13 i 14 - Scrum Product Owner

 1. Zwinne zarządzanie produktami – podstawy metodyki z wyszczególnieniem ról

 2. Kryteria jakości produktu – zarządzanie wartościami

 3. Wymagania – zarządzanie i analiza

 4. Planowanie w metodykach zwinnych

 5. Wartość przyrostu i wydania

 6. Zarządzanie wydaniami oprogramowania

 7. Koszt posiadania oraz dług technologiczny

 8. Planowanie w ujęciu zwinnym

 9. Kontrola przebiegu prac.


Dzień 15 i 16 - Akademia menadżera IT

 1. Tworzenie i rozwój zespołu IT

  1. Fazy rozwoju zespołu

  2. Rola lidera w zespole

  3. Wartości i zasady w zespole

  4. Integracja zespołu

  5. Efektywny zespół HPT

 2. Nawigowanie zespołu IT

  1. Wizja, cele i zadania zespołu

  2. Wyznaczanie, negocjowanie i komunikowanie celów.

  3. Metodologie SMART i OKR

  4. Delegowanie zadań

  5. Monitorowanie i rozliczanie celów i zadań

  6. Budowanie odpowiedzialności, samoorganizacji

  7. Wyzwania zdalnego zarządzania zespołem

 3. Efektywna komunikacja, czyli jaka?

  1. Modele i funkcje komunikacji

  2. Składowe efektywnej komunikacji

  3. Bariery komunikacyjne i ich wpływ na zarządzanie i liderowanie

  4. Style komunikacyjne w oparciu o style myślenia

  5. Poziomy słuchania

  6. Narzędzia efektywnej komunikacji

 4. Motywowanie zespołu

  1. Fakty i mity na temat motywacji

  2. Kluczowe motywatory

  3. Prowadzenie rozmów motywujących i rozwijających

  4. Udzielanie informacji zwrotnych

  5. Rozmowy oceniające

  6. Narzędzia coachingowe w pracy menedżera

  7. Korygowanie zachowań członków zespołu

  8. Egzekwowanie ustaleń w zespole

  9. Trudne rozmowy menadżera

  10. Dobre praktyki zdalnej komunikacji.


Dzień 17 - Zarządzanie jakością w projekcie

 1. Uwarunkowania i rozwój zarządzania jakością

 2. Zasady zarządzania jakością

 3. Modele zarządzania jakością

 4. System zarządzania jakością

 5. Koszty jakości w organizacji

 6. Metody w zarządzaniu jakością

 7. Doskonalenie zarządzania jakością

 8. Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością

 9. Zarządzanie jakością w sektorach gospodarki.


Dzień 18 - Zarzadzanie ryzykiem w projekcie

 1. Wstęp do zarządzania ryzykiem

 2. Ustanowienie celów

 3. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny

 4. Interesariusze

 5. Identyfikacja ryzyka

 6. Rodzaje ryzyka

 7. Ryzyko finansowe

 8. Ryzyko kredytowe

 9. Ryzyko operacyjne

 10. Analiza i ocena ryzyka

 11. Działania na ryzyku

 12. Monitoring i raportowanie

 13. Doskonalenie zarządzania ryzykiem i modele dojrzałości

 14. GRC (Governance - Risk - Compliance),

 15. Standardy zarządzania ryzykiem

 16. Specyficzne obszary zarządzania ryzykiem.


Dzień 19 - Compliance w projekcie

 1. Compliance – metodologia i standardy

 2. Geneza i funkcja compliance,

 3. Rola i cele compliance w zarządzaniu projektem,

 4. Kultura compliance,

 5. Środowisko compliance,

 6. Środowisko etyczne,

 7. Psychospołeczne aspekty zgodności,

 8. Kodeks etyki i lista naruszeń,

 9. Polityka prezentów.

 10. Sektorowa specyfika compliance - 4 godzin dydaktycznych

 11. Prawo bankowe, finanse i ubezpieczenia,

 12. Ochrona konkurencji i konsumentów

 13. FCPA,

 14. ISO19600,

 15. UK Bribery Act,

 16. ISO37001,

 17. Marketing i komunikacja funkcji compliance w organizacji,

 18. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

 19. Compliance officer - rola, zadania, odpowiedzialność, informowanie, konsulting, komunikacja,

 20. Zarządzanie funkcją compliance.

 21. Współczesne oszustwa gospodarcze i nadużycia

 22. Tworzenie ładu organizacyjnego zwalczania oszustw w organizacji,

 23. Ryzyka i incydenty IT Compliance,

 24. Cyberprzestępczość i przestępstwa w nowych technologiach,

 25. Standardy i modele w zapewnieniu bezpieczeństwa i odporności,

 26. OT compliance,

 27. Privacy compliance (aspekty międzynarodowe i krajowe),

 28. Nowe technologie i ich wpływ na compliance.

 29. Wykonywanie audytu compliance.

 30. Techniki compliance, narzędzia, metodyka pracy,

 31. Psychologia i komunikacja w compliance (coaching),

 32. Tworzenie procedur compliance, dokumentacja zadań compliance,

 33. Tworzenie programu antykorupcyjnego,

 34. Analiza programów antykorupcyjnych, techniki, praktyka,

 35. Code of conduct/ reputacja firmy,

 36. Compliance i kryptowaluty,

 37. Konflikt interesów,

 38. Pranie pieniędzy.

 39. Sygnaliści (Procedura i kanały zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing channels) oraz ochrony Sygnalisty (Whistleblower)),

 40. Współpraca z Sygnalistą, ochrona anonimowości sygnalisty, ochrona audytora śledczego.Dzień 20 - Audyt projektu

  1. Zarządzanie projektami, programami i portfelem inicjatyw - kluczowe zagadnienia dla audytora zewnętrznego.

  2. Charakterystyka metodyk zarządzania projektami - kluczowe zagadnienia dla audytora wewnętrznego.

  3. Metodyka audytów programów i projektów.

  4. Systemowe podejście do audytu programów i projektów.

  5. Kroki realizacji audytu wewnętrznego w programie i projekcie.

  6. Audytor wewnętrzny jako konsultant biznesowy wspierający podejmowanie racjonalnych decyzji.

  7. Praktyka audytowania projektów – case studies.

  .

W ramach uczestnictwa w studiach EMBA, uczestnicy mogą zakupić poniższe szkolenia w promocyjnej cenie. Szkolenia mogą być dodatkowym uzupełnieniem do już posiadanej wiedzy, z obszaru projektowego.

 • PRINCE2® 6th edition Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem – 3 dni

 • PRINCE2® 6th edition Practitioner - akredytowane szkolenie z egzaminem- 2 dni

 • Agile Project Management Practitioner – Szkolenie akredytowane z egzaminem – 2 dni

 • AgileBA® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem – 3 dni

 • ITIL® 4 Foundation z egzaminem ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management – 2 dni. 

Obecny menadżer IT, powinien znać metody prowadzenia projektów. Na rynku króluje podejście zwinne i podejścia metodyczne takie jak: Scrum oraz AgilePM. Z uwagi na to, że bardzo często menadżerowie stawiani są w roli właściciela biznesowego, dlatego cenną kompetencją jest rozumienie realizacji projektu, właśnie z tego punktu widzenia. Podejście SAFe (czyli traktujące o skalowaniu metodyki agile), jest stosowane przez coraz większą liczbę organizacji do coraz szerszego zakresu zdań.

Aby program studiów pozostał kompleksowy, proponujemy dodatkowe modułu, związane z narzędziami oraz wzmacniające kompetencje ich stosowania.

Umieszczenie w programie studiów Analizy Biznesowej spowoduje, że uczestnicy uzyskają lepszą perspektywę zarządzania strategicznego podczas realizacji projektów.

Całość programu, uzupełniona została o zagadnienia związane z kompetencji miękkimi z zakresu zarządzania i prowadzenia projektów.

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.