Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia. 

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 

Moduł I Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, a koncepcje zarządzania w aspekcie ochrony zdrowia

(16 godzin dydaktycznych) 

 

I DZIEŃ  

 • Rola zasobów finansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej w podmiocie leczniczym. 

 • Przegląd i analiza podstawowych pojęć z zakresu finansów (rentowność, płynność, koszt, ryzyko, kapitał, zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym). 

 • Znaczenie planowania i sprawozdań finansowych oraz controllingu finansowego.  

 • Modele finansowania w systemie ochrony zdrowia w Polsce i za granicą – krótki przegląd.  

 • System ubezpieczeniowy versus system budżetowy – analiza porównawcza. 

 • Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia a ich wpływ na źródła i strukturę przychodów finansowych – (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty). 

 • Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych.  

 • Priorytety zdrowotne (Mapy Potrzeb Zdrowotnych, IOWISZ) – (teoria + warsztaty). 

 • Koordynowana Opieka Zdrowotna – szanse i zagrożenia.  

 • Miejsce finansów w zarządzaniu strategicznym podmiotem leczniczym – (teoria + warsztaty). 

 • Wprowadzenie do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

 • Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym.  

 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym. 

 • Prawne i ekonomiczne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – (teoria + warsztaty). 

 • Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – (teoria + warsztaty). 

 • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia – (teoria + warsztaty). 

 • Komunikacja społeczna i PR jednostki leczniczej w zakresie pozyskiwania środków finansowych. 

 

II DZIEŃ - warsztatowy 

 • Koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia przez pryzmat konkurencji – czy to możliwe? 

 • Co rozumiemy przez nowoczesne podejście do zawodów ochrony zdrowia

 • Primary Nursing – wyzwanie czy nieodzowna przyszłość wobec oczekiwań pacjenta i efektywnego zarządzania w skali mikro i makro. (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty). 

 • Model APN – wady i zalety? (przegląd tzw. dobrych praktyk, teoria + warsztaty). 

 • Komunikacja - dlaczego to jest ważne by prawidłowo zarządzać?  

 • Motywatory i demotywatory w pracy ochrony zdrowia a efektywność pracy. 

 • Kompetencje kadry zarządzającej ochrony zdrowia w obliczu obecnych wyzwań. 

 • Jak budować swoją pozycję w zespole (pracownik – przełożony i vice versa). 

 • Jak budować swoją pozycję jako lidera zmian poza miejscem pracy? 

 • Rola i zadania współczesnej ochrony zdrowia – podsumowanie. 

 

 

Moduł II Ocena technologii medycznych (HTA) w planowaniu, wdrażaniu oraz realizacji procesu refundacyjnego 

(32 godziny dydaktyczne) 

 

 • Proces refundacyjny 

 1. Proces refundacyjny – rola MZ, NFZ, AOTMiT, podmiotów odpowiedzialnych. 

 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych. 

 1. Część kliniczna. 

 1. Wprowadzenie do medycyny opartej na dowodach (EBM). 

 1. Podstawowe pojęcia HTA. 

 1. Analiza problemu decyzyjnego. 

 1. Analiza kliniczna. 

 1. Strategia wyszukiwania badań w bazach PubMed i Cochrane. 

 • Część ekonomiczno-finansowa 

 1. Analiza ekonomiczna. 

 1. Analiza wpływu na budżet. 

 1. Analiza racjonalizacyjna. 

 • Pricing 

 1. Kategorie dostępności refundacyjnej. 

 1. Poziomy odpłatności. 

 1. Wyznaczanie cen leków. 

 1. Grupy limitowe. 

 1. Instrumenty podziału ryzyka (RSS, RSA). 

 

 

Moduł III Promocja Zdrowia 

(16 godzin dydaktycznych) 

 

 • Tworzenie Programów Polityki Zdrowotnej 

 1. Aspekty prawne dotyczące Programów Polityki Zdrowotnej. 

 1. Fazy tworzenia Programów Polityki Zdrowotnej. 

 1. Rekomendacje dotyczące tworzenia Programów Promocji Zdrowia. 

 • Kryteria oceny Programów Polityki Zdrowotnej 

 1. Aspekty wpływające na ocenę programu. 

 1. Ocena analityczna i raport szczegółowy Programów Polityki Zdrowotnej. 

 1. Najczęściej popełniane błędy w Programach Polityki Zdrowotnej – wskazówki praktyczne jak im zapobiegać. 

 • Narzędzia wykorzystywane w promocji zdrowia  

 1. Narzędzia wykorzystywane w celu opracowania raportu szczegółowego do Programów Polityki Zdrowotnej. 

 1. Źródła danych wykorzystywane przy tworzeniu Programów Polityki Zdrowotnej. 

 • Działania interdyscyplinarne w promocji zdrowia  

 1. Współpraca międzysektorowa w promocji zdrowia. 

 1. Rola organizacji państwowych i społecznych w promocji zdrowia. 

 1. Siedliskowe podejście do zdrowia. 

 

Moduł IV Ochrona danych osobowych w działalności ochrony zdrowia
(16 godzin dydaktycznych)
 • Ochrona danych osobowych w działalności służby zdrowia – podstawowe pojęcia.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych przez członków ochrony zdrowia.
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji medycznej.
 • Prawa i obowiązki administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego.
 • Prawa podmiotów danych i rozpatrywanie ich żądań.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Moduł V Podatki w działalności służby zdrowia
(16 godzin dydaktycznych)
 • Zakres należności i zobowiązań podatkowych w działalności służby zdrowia.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.  Zasady ustalania zaliczki na podatek. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych.
 • Ryczałtowe formy opodatkowania.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych. Zasady sporządzania deklaracji CIT.
 • Podatek od towarów i usług. Ewidencje Podatkowe. Rozliczanie podatku VAT naliczonego i należnego. Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Podatki lokalne i opłata skarbowa.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Moduł VI Prawo pracy z uwzględnieniem specyfiki zakładów ochrony zdrowia
(16 godzin dydaktycznych)
 • Systematyka źródeł prawa pracy:
 1. Źródła prawa pracy i ich hierarchia ( w tym prawo wewnętrzne i resortowe),
 2. Podstawowe pojęcia i definicje w prawie pracy,
 3. Zasady prawa pracy,
 4. Charakterystyka zasad prawa pracy i ich realizacja w praktyce organizacji,
 5. Pragmatyki zawodowe w ochronie zdrowia.
 • Zasady równouprawnienia w stosunkach pracy:
 1. Obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu,
 2. Zakaz dyskryminacji,
 3. Zakaz molestowania,
 4. Przeciwdziałanie mobbingowi,
 5. Możliwość uprzywilejowania – wyrównywanie szans,
 6. Omówienie przypadku.
 • Rekrutacja: 

 1. Rekrutacja w teorii i praktyce ZOZ: 

  • przepisy, w tym przepisy o ochronie danych osobowych,

  • zagadnienia praktyczne dotyczące naboru, selekcji i wyboru kandydatów – jak uniknąć ewentualnych problemów.  

 • Stosunki pracy. Nawiązanie stosunku pracy - aspekt prawny i praktyka: 

 1. Rodzaje i charakterystyka stosunków pracy. 

 1. Umowny stosunek pracy – charakterystyka. 

 1. Zatrudnianie:  

 

  1. obowiązki pracodawcy i pracownika,
  2. rodzaje umów o pracę,
  3. treść umowy o pracę,
  4. adaptacja pracownika (w tym zagadnienia związane z warunkami uzyskania akredytacji MZ). 

 

 1. Dokumentacja pracownicza. 

 • Zmiana stosunku pracy – aspekt prawny i praktyka:

 1. Przekształcenie i zmiana stosunków pracy: 

  • porozumienie stron,

  • wypowiedzenie zmieniające,

  • tymczasowe powierzenie innej pracy,

  • delegowanie pracownika.

 1. Procedury związane ze zmianą stosunku pracy:

 • Zakończenie stosunku pracy – aspekt prawny i praktyka 

 1. Porozumienie stron. 

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę i innych stosunków pracy: 

  • przez pracownika,

  • przez pracodawcę,

  • ochrona powszechna i szczególna przed wypowiedzeniem i związane z tym procedury konsultacji. 

 1. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: 

  • z winy pracownika,

  • bez winy pracownika,

  • z winy pracodawcy,

  • ochrona powszechna i szczególna przed rozwiązaniem stosunku pracy  i związane z tym procedury konsultacji.

 1. Inne formy zakończenia stosunku pracy, w tym z przyczyn niedotyczących pracowników. 

 1. Skutki niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy. 

 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy 

 1. Prawa i obowiązki pracodawcy. 

 1. Prawa i obowiązki pracownika. 

 1. Ochrona danych osobowych. 

 1. Kary porządkowe.  

 1. Odpowiedzialność materialna pracownika. 

 1. Zakaz konkurencji.

 1. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. 

 • Wynagrodzenie za pracę – zagadnienia ogólne 

 1. Zasady ustalania wynagrodzenia i zakaz nierównego traktowania. 

 1. Ochrona wynagrodzenia za pracę. 

 1. Wynagrodzenie w przypadku niewykonywania pracy. 

 1. Wynagrodzenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy. 

 • Czas pracy 

 1. Pojęcia i definicje związane z czasem pracy (specyfika czasu pracy w ochronie zdrowia). 

 1. Systemy czasu pracy. 

 1. Nadgodziny i dyżury (w tym dyżur medyczny). 

 • Urlop wypoczynkowy 

 1. Cel urlopu. 

 1. Zasady udzielania.  

 1. Urlop na żądanie i urlop dodatkowy. 

 1. Praktyczne zagadnienia dotyczące urlopu wypoczynkowego. 

 1. Inne zwolnienia od pracy. 

 • Zagadnienia związane z rodzicielstwem 

 1. Ochrona pracy kobiet w ciąży. 

 1. Urlopy związane z wychowaniem dzieci. 

 1. Szczególna ochrona przed zwolnieniem z pracy. 

 • BHP i wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 1. Badania profilaktyczne pracowników. 

 1. Prawa i obowiązki pracowników związane z bhp. 

 1. Rodzaje i charakterystyka wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. 

 • Zbiorowe prawo pracy 

 1. Związki zawodowe w zakładzie pracy. 

 1. Współpraca ze związkami zawodowymi. 

 1. Spory zbiorowe. 

 1. Zwolnienia „grupowe”:

 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 3. Cele ZFŚS.

 4. Świadczenia z funduszu wysokości i uprawnieni do korzystania. 

 5. Praktyka funkcjonowania. 

Moduł VII Zagadnienia zarządzania placówką medyczną dla ochrony zdrowia

(16 godzin dydaktycznych) 

 

 • Strategiczne zarządzanie szpitalem. 

 • Controlling strategiczny i operacyjny w szpitalu. 

 • Kontrola wewnętrzna, finansowa i zarządcza. 

 • Zagadnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta w podmiocie leczniczym. 

 • Ład organizacyjny, zarządzanie zgodnością (compliance). 

 • Zarzadzanie ryzykiem w szpitalu. 

 • System zarządzania zdarzeniami niepożądanymi. 

 • Zagadnienia marketingu zdrowotnego. 

 • Relacje i komunikacja i między personelem medycznym i administracyjnym. 

 • Strategie zarządcze ochrony zdrowia. 

 

 

Moduł VIII Zarządzanie kryzysowe 

(16 godzin dydaktycznych) 

 

 • System zapewnienia ciągłości działania. 

 • Strategie kryzysowe. 

 • Planowanie antykryzysowe. 

 • Realizacja procedur kryzysowych, stress testing. 

 • Testowanie planów kryzysowych - ćwiczenia.  

 • Zarzadzanie kryzysowe w krytycznych obszarach pracy członków ochrony zdrowia. 

 • Jak przewidywać kryzysy – czynniki ryzyka. 

 • Usługi medyczne i ich klasyfikacja pod kątem reagowania na kryzys. 

 • Analiza przyczyn i skutków kryzysu na działalność podstawową jednostek medycznych. 

 • Współpraca z rządowymi, samorządowymi lub regionalnymi jednostkami reagowania kryzysowego.  

 • Warsztaty tworzenia i realizacji procedur kryzysowych (disaster recovery procedures). 

 • Zarządzanie odpornością na kryzys w placówce medycznej. Odporność systemowa i osobista. 

 

Moduł IX Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia 

(16 godzin dydaktycznych) 

 

 • Proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych  z NFZ. 

 • Rozliczenie świadczeń z płatnikiem (NFZ): POZ, AOS, REH, STM PSY, SPO, ZPO, Transport medyczny (po konsultacji z grupą – w zależności od specyfiki grupy). 

 • Obsługa SZOI - Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji, SNRL, AP-kolce, Ap-dilo, SIMP. 

 • E-medycyna -  (EDM, e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zwm, e-krew, IKP, ZIP), komunikacja z P1. 

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.