Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów wprowadzanych przez RODO.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Studia podyplomowe „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” przygotują do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie stworzonym przez RODO. Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. W związku z tym program obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów.

Cechą charakterystyczną studiów jest fakt, że ich ukończenie w istotnym stopniu zwiększy możliwość zatrudnienia i wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sektorze publicznym i prywatnym stosownie do motywu 97 RODO.

Adresaci studiów: pracownicy różnych sektorów administracji publicznej, bankowości, pracownicy jednostek sektora rynków finansowych, osoby pełniące funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych, osoby bezpośrednio zajmujące się kontrolą i nadzorem w jednostkach prywatnych i publicznych oraz przedstawiciele innych zawodów, którzy zostali oddelegowani do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD/DPO od dnia 25 maja 2018 roku.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent  studiów podyplomowych posiądzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia:

  • Pozna najważniejsze postanowienia z zakresu przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r.
  • Pozna terminologię dotycząca: audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO.
  • Posiadzie wiedze o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego.
  • Posiądzie wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Najważniejsze założenia programu studiów:

  1. Katalog zmian wprowadzonych przepisami RODO.
  2. Prawne regulacje ochrony danych osobowych.
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa.
  4. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce.
  5. Interpretacja pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.