Marketing i Reklama - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Marketing i Reklama

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2019r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

 1. Istota strategii marketingowych – proces ich kształtowania oraz kryteria wyodrębniania; strategie wobec konkurentów, dostawców i pośredników; strategie w różnych fazach rynku.
 2. Rodzaje strategii marketingowych – umiejętność wyboru odpowiedniej strategii marketingowej w oparciu o wiedzę teoretyczną i własne doświadczenia.
 3. Strategie produktowo-rynkowe.
 4. Strategie komunikacji marketingowej.
 5. Wykorzystanie serwisów społecznościowych w celu lepszego zarządzania relacjami z klientem.
 6. Dopasowanie rozwiązań strategicznych do potrzeb organizacji funkcjonujących na rynku. Krytyczna ocena strategii marketingowej.
 7. Komponowanie i wzbogacanie oferty produktowej pod kątem potrzeb określonych nabywców.
 1. Istota reklamy i jej miejsce wśród innych narzędzi promocyjnych.
 2. Budowa przekazu reklamowego.
 3. Media, środki i nośniki reklamy.
 4. Prawne i etyczne uwarunkowania reklamy.
 5. Specyfika prowadzenia działań promocyjnych w internecie. Formy reklamy internetowej. Czynniki wpływające na popularność stron internetowych.
 6. Reklama na stronach internetowych, w serwisie Facebook – zasady prowadzenia konta dedykowanego dla firmy lub produktu, definiowanie grupy docelowej odbiorców reklamy.
 7. Marketing w serwisie YouTube – charakterystyka konsumpcji treści, pozycjonowanie, ekosystem video marketingu.
 8. Promocja na blogu.
 9. Reklama za pomocą podcastów, webinarów, infografik.
 1. Modele biznesowe w internecie.
 2. Narzędzia marketingu internetowego - serwis www, social media, blog, marketing szeptany, content marketing, adwords, Performance Marketing.
 3. Analiza i pomiar efektywności
 4. Planowanie i strategia marketingu w internecie.
 5. Struktura planu strategicznego i miejsce audytu marketingowego.
 1. Badania marketingowe jako część Systemu Informacji Marketingowej
 2. Definicja i rodzaje badań marketingowych.
 3. Rodzaje obszarów badanych przez badania marketingowe.
 4. Planowanie i projektowanie badania.
 5. Metody przeprowadzania badań marketingowych.
 6. Kryteria podziału badań – badania bezpośrednie, wywiady focus group, skale pomiarowe, dobór próby, identyfikacja zbiorowości, sporządzanie koncepcji badania marketingowego.
 1. Charakterystyka Public Relations. Analiza kampanii PR.
 2. Porównanie PR i innych dziedziny komunikowania publicznego. Wskazanie punktów wspólnych i rozbieżności.
 3. Relacje z mediami i rola mediów oraz social media w kształtowaniu wizerunku firmy oraz kontaktów z otoczeniem.
 4. PR wewnętrzny w organizacji.
 5. PR kryzysowy i reakcja na zdarzenia kryzysowe.
 6. Sponsoring.
 7. Etyka i prawo w Public Relations.
 1. Istota rynku, modele rynku;
 2. Zakres i rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji rynkowych;
 3. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy PEST;
 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa "5 sił Portera";
 5. Określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o metodę analizy SWOT, TOWS;
 6. Zastosowanie wybranych metod portfelowych do oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku;
 7. Segmentacja i wybór rynku docelowego;
 8. Studia przypadków dotyczące sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw wchodzących na nowe rynki.
 1. Cele promocji,
 2. Strategie i narzędzia promocyjne,
 3. Wybór agencji i formy negocjowania z agencją,
 4. Promocja jako część składowa marketningu mix,
 5. Rynek promocji,
 6. Badania rynku i psychologiczne uwarunkowania promocji,
 7. Formy prezentacji.
 1. Dobra osobiste a reklama. Wprowadzenie.
 2. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku w reklamie.
 3. Elementy prawa prasowego.
 4. Prawo własności intelektualnej w działalności reklamowej i marketingowej.
 5. Nieuczciwa konkurencja i Ochrona konsumenta.
 6. Umowy w działalności reklamowej i marketingowej.
 1. Istota marketingu - geneza marketingu; pojęcie marketingu (przegląd definicji różnych autorów); orientacja marketingowa a inne orientacje (orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa); marketing mix – ogólne założenia koncepcji; znaczenie marketingu dla przedsiębiorstw, konsumentów, w gospodarce narodowej; korzyści i zagrożenia stosowania marketingu.
 2. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw - elementy otoczenia (zmienne zależne i niezależne); warunkowania ekonomiczne, demograficzne, prawno-administracyjne, społeczno-kulturowe, techniczne, naturalne.
 3. Postępowanie nabywców na rynku - konsumenci i nabywcy; hierarchia potrzeb konsumentów; proces podejmowania decyzji zakupu; postępowanie konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych.
 4. Segmentacja rynku - istota segmentacji i jej rola; kryteria segmentacji; etapy procesu segmentacji; wybór rynków docelowych; ocena atrakcyjności segmentów rynku.
 5. Produkt jako element marketingu - pojęcie produktu, struktura produktu, funkcje; kształtowanie cech produktu - cechy materialne, marka, opakowanie, usługi przedsprzedażowe i posprzedażowe.
 6. Cena jako element marketingu - czynniki wpływające na kształtowanie cen, cena jako środek konkurencji.
 7. Dystrybucja jako element marketingu - pojęcie i funkcje dystrybucji jako elementu marketingu; rodzaje kanałów dystrybucji (typologia).
 8. Promocja jako element marketingu.