Master of Business Administration - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Master of Business Administration

Ekskluzywne studia manadżerskie. Na całym świecie uznawane za potwierdzenie najwyższych kompetencji biznesowych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

A. Organizacja i zarządzanie w teorii i praktyce.
B. Gospodarka jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych.
C. Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej.
D. Cechy(atrybuty), formy(rodzaje)podmiotów gospodarczych. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw.
E. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
F. Podział pracy a struktura organizacyjna.
G. Zasady budowy i modele struktury organizacyjnej.
H. Istota zarządzania przedsiębiorstwem i w przedsiębiorstwie.
I. Podstawowe funkcje zarządzania.
J. Ryzyko jako podstawowa cecha procesu zarządzania.
K. Podsystemy (części składowe) zarządzania: strategiczne i operacyjne.
L. Rozpoznawanie i określenie problemów strategicznych.
Ł. Misja i wizja przedsiębiorstwa.
M. Planowanie w przedsiębiorstwie. Funkcje planowania. Plany i ich rodzaje.
N. Motywowanie jako podstawowa funkcja kierowania (zarządzania ludźmi).
O. Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM.
A. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego:
 • Zarządzanie strategiczne i jego składowe,
 • Istota planowania strategicznego,
 • Definicja strategii,
 • Proces planowania strategicznego (określanie misji i celów, analiza strategiczna, planowanie strategiczne w ścisłym tego słowa znaczeniu),
 • Cechy planowania strategicznego,
 • Zalety i wady oraz znaczenie planowania strategicznego,
 • Organizacja uczącą się i strategia dla innowacji.
B. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego:
 • Cele analizy strategicznej,
 • Cechy współczesnej analizy strategicznej i jej wyróżniki,
 • Użytkownicy analizy strategicznej,
 • Obszary analizy strategicznej ( analiza "wnętrza" i otoczenia organizacji ), czynniki określające zakres analizy strategicznej.
C. Analiza makrootoczenia:
 • Koncepcje analiz makrootoczenia,
 • Metody analiz makrootoczenia: metody analizy zmian ciągłych, metody analizy zmian nieciągłych ( metody scenariuszowe: scenariusze możliwych zdarzeń, scenariusze symulacyjne, scenariusze stanów otoczenia, scenariusze procesów w otoczeniu ), praktyczne opracowanie scenariuszy zmian makrootoczenia.
D. Analiza otoczenia konkurencyjnego:
 • Metody analiz mikrootoczenia: analiza "pięciu sił" M. E. Portera,
 • Punktowa ocena atrakcyjności sektora,
 • Mapa grup strategicznych,
 • Krzywa doświadczenia,
 • Praktyczne przygotowania: analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów mikrootoczenia.
E. Analiza potencjału strategicznego organizacji:
 • Cykl życia produktu i technologii,
 • Metody portfelowe - ich atrakcyjność i pułapki
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu,
 • Punktowa ocena pozycji przedsiębiorstwa w sektorze,
 • Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa,
 • Praktyczne przygotowanie w/w analiz.
F. SWOT jako kompleksowa metoda analizy strategicznej:
 • Analiza SWOT jako metoda rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię organizacji,
 • Etapy analizy SWOT,
 • Proces formułowania strategii za pomocą analizy SWOT.
A. Trendy współczesnej gospodarki światowej.
B. Przemysły, sektory i branże globalne, międzynarodowe i lokalne. 
C. Formy organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych i globalnych. 
D. Strategie firm wielonarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. 
E. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych. 
F. Sojusze i współpraca przedsiębiorstw. 
G. Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. 
H. Nowe źródła przewagi konkurencyjnej. 
I. Marketing międzynarodowy. 
J. Badania i rozwój w firmach globalnych. 
K. Produkcja w firmach międzynarodowych i globalnych. 
L. Kierowanie personelem.
A. Uwarunkowania i rozwój zarządzania jakością. 
B. Zasady zarządzania jakością. 
C. Modele zarządzania jakością. 
D. System zarządzania jakością. 
E. Koszty jakości w organizacji.
F. Metody w zarządzaniu jakością. 
G. Doskonalenie zarządzania jakością. 
H. Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością. 
I. Zarządzanie jakością w sektorach gospodarki.
A. Przedsiębiorstwo jego cechy, związki z otoczeniem rynkowym, podejmowanie optymalnych decyzji na rynku.
B. Charakterystyka koncepcji marketingowej i jej ewolucja.
C. Istota, struktura oraz sposób definiowania strategii marketingowej. 
D. Analiza sytuacji marketingowej.
E. Formułowanie strategii marketingowej.
F. Rodzaje strategii marketingowych:
 • strategie produktu,
 • strategie promocji,
 • strategie ceny,
 • strategie dystrybucji.
G. Wybór strategii marketingowej, prezentacja i omówienie kryteriów.
H. Operacyjny plan marketingowy.
I. Strategiczny i taktyczny plan marketingowy firmy. 
J. System Informacji Marketingowej.
A. Perspektywy nauk społecznych i ekonomicznych na negocjacje.
B. Najczęściej spotykane nieporozumienia i myty dotyczące negocjacji.
C. Obecne debaty nad formatywnymi modelami negocjacji.
D. Psychologiczne uwarunkowania w negocjacjach.
E. Wywieranie wpływu na innych.
F. Pojęcie strategii w negocjacjach
G. Europejskie oraz Amerykańskie rozumienie podstawowych pojęć w teorii negocjacji.
H. Niedobór oraz konflikt społeczny. 
I. Wartość obiektywna, wartość subiektywna oraz indywidualne preferencje. 
J. Negocjacje dystrybutywne. 
K. Negocjacje integracyjne. 
L. Skuteczność w negocjacjach.
M. Negocjacje pozycyjne.
N. Negocjacje pakietowe.
O. Negocjowane rozstrzygnięć oraz arbitraż.
P. Negocjacje w pracy zespołowej (negocjowanie definicji wspólnego problemu). 
Q. Negocjacje fuzji. 
R. Polityka Negocjacyjna Przedsiębiorstwa.
S. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów - Mediacje arbitraż oraz sprawiedliwość proceduralna.
A. Charakterystyka public relations, analiza kampanii PR.
B. Porównanie PR i innych dziedziny komunikowania publicznego. Wskazanie punktów wspólnych i rozbieżności.
C. Relacje z mediami i rola mediów w kształtowaniu wizerunku firmy oraz kontaktów z otoczeniem.
D. PR wewnętrzny w organizacji.
E. PR kryzysowy i reakcja na zdarzenia kryzysowe.
F. Sponsoring.
G. Etyka i prawo w Public Relations.
A. Planowanie działalności gospodarczej jako jedna z funkcji zarządzania. 
B. Określenie istoty, funkcji i struktury biznes planu.
C. Podstawowe metody analizy strategicznej.
D. Określenie założeń do opracowania biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego. 
E. Struktura (podstawowe elementy) biznes planu:
 • streszczenie kierownicze,
 • charakterystyka firmy,
 • charakterystyka produktu,
 • plan marketingowy,
 • plan operacyjny,
 • zarządzanie i organizacja,
 • plan finansowy,
 • czynniki ryzyka,
F. Metody wdrażania biznes planu.
G. Problemy praktyczne w zakresie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji biznes planu.
A. Cele zarządzania finansami.
B. Pomiar stopnia realizacji celów. 
C. Struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw. 
D. Równowaga finansowa (kapitałowa i gotówkowa). 
E. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie. 
F. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. 
G. Przyczyny zachwiania równowagi kapitałowej. 
H. Sposoby przywracania krótkoterminowej równowagi finansowej. 
I. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto. 
J. Zarządzanie zapasami - aspekt finansowy (koszty zapasów, modele optymalizacji zapasów). 
K. Zarządzanie należnościami (strategie zarządzania wierzytelnościami, instrumenty polityki kredytu handlowego, ocena ryzyka kredytowego kontrahentów, sposoby ograniczania ryzyka kredytowego). 
L. Zarządzanie gotówką (przesłanki zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, modele optymalizacji gotówki, budowa preliminarza obrotów gotówkowych, krótkoterminowe formy lokat gotówki, sposoby uzupełniania niedoborów gotówki).
M. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw (polityka kredytu kupieckiego, bankowe kredyty krótkoterminowe, krótkoterminowe papiery dłużne, faktoring i forfaiting.
A. Stopa procentowa i czynniki ją kształtujące.
B. Przyszła wartość pieniądza.
C. Obecna wartość pieniądza.
D. Przyszła i obecna wartość płatności cyklicznych oraz renty.
E. Rozliczenie spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych i równych kwotach płatności oraz ocena efektywnego kosztu kredytu.
F. Rozliczenie płatności związanych z umową leasingu oraz ocena efektywnego kosztu leasingu.
G. Porównanie opłacalności kredytu i leasingu.
H. Wycena i rentowność obligacji.
A. Kryterium oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
B. Proste metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych:
 • Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych,
 • Prosta stopa zwrotu (zysku),
 • Analiza progu rentowności.
C. Dyskontowe metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych:
 • Inwestycyjne przepływy pieniężne,
 • Metoda wartości bieżącej netto,
 • Metoda wewnętrznej stopy zwrotu,
 • Porównanie mierników NPV i IRR,
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,
 • NPV i IRR a przewidywana stopa reinwestycji,
 • Analiza ryzyka w decyzjach inwestycyjnych.
D. Koszt i struktura kapitału inwestycyjnego:
 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Zarządzanie strukturą kapitału,
 • Analiza kosztów kapitału,
 • Teoria Millera- Modiglianiego.
A. Wprowadzenie do problematyki wyceny wartości przedsiębiorstw.
1. Wartość przedsiębiorstwa:
 • podstawowe definicje i koncepcje wartości przedsiębiorstwa,
 • standardy wartości,
 • koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
2. Determinanty wartości przedsiębiorstwa:
 • determinanty finansowe,
 • determinanty pozafinansowe.
B. Wycena w zarządzaniu wartością:
 • istota i cele wyceny,
 • funkcje wyceny,
 • źródła informacji na potrzeby wyceny,
 • klasyfikacja metod wyceny,
 • czynniki określające wybór metod wyceny.
C. Metody wyceny.
1. Majątkowe metody wyceny:
 • istota i klasyfikacja metod wyceny majątkowej,
 • analiza podejścia majątkowego,
 • analiza metod majątkowych.
2. Dochodowe metody wyceny:
 • istota metody dochodowej wyceny i składowe wartości dochodowej,
 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako podstawowe podejście dochodowe do wyceny,
 • analiza podejścia dochodowego.
3. Pozostałe metody wycen:
 • wyceny oparte na porównaniach rynkowych (metody porównawcze),
 • wyceny oparte na koncepcji opcji realnych,
 • wyceny mieszane.
D. Analiza procesu kreowania wartości i strategie powiększania wartości przedsiębiorstwa
1. Mierniki analizy wartości fundamentalnej i rynkowej:
 • ekonomiczna wartość dodana,
 • rynkowa wartość dodana,
 • gotówkowa stopa zwrotu i gotówkowa wartość dodana,
 • wartość dodana dla akcjonariuszy.
2. Analiza nośników wartości
3. Analiza procesu migracji wartości
4. Macierze strategiczne zarządzania wartością

Mając na uwadze indywidualne podejścia do słuchaczy zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian programowych stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy ich przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań, a zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych.

A. Istota i zadania controllingu w przedsiębiorstwie (istota i rodzaje controllingu, controlling strategiczny, operacyjny, controllingi funkcyjne).
B. Komórka controllingu i jej zadania ( zadania komórki controllingu, miejsce komórki controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, sylwetka controllera).
C. Budowa controllingowej struktury w przedsiębiorstwie ( kryteria wyodrębniania centrów odpowiedzialności, rodzaje centrów).
D. Wyznaczanie zadań i system ocen centrów kosztów ( rodzaje centrów kosztów, budżetowanie kosztów w centrach odpowiedzialności, ustalanie odchyleń kosztów od budżetów, premiowanie).
E. Budżetowanie w centrach zysku i ocena stopnia realizacji budżetów ( rachunek marż pokrycia, mierniki oceny centrów zysku, system premiowania w centrach zysku).
F. Struktura budżetu centrów inwestycji ( struktura operacyjnej części budżetu głównego, budżet finansowy, kryteria oceny centrów inwestycji, krótko- i długookresowe premiowanie w centrach inwestycji).
G. Idea Strategicznej Karty Wyników (perspektywy karty, cele i ich mierniki, alternatywne do karty narzędzia controllingu operacyjnego).