MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. 

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

MBA Prawo Oświatowe i Zarządzanie Oświatą

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i nabywając kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Dodatkowo, dla osób zainteresowanych, studia zostały wzbogacone o program MBA (Master of Business Administration), dzięki czemu Absolwenci studiów, którzy zdecydują się na uczestnictwo w tym programie, nabędą uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735)). Program studiów opracowano z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej).  

Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, przedstawicieli związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową. Studia nadają uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w rozumieniu § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661). 

Studia prezentują nowe spojrzenia na istotne zmiany w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie i zarządzaniu, bowiem odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji. Program studiów umożliwia lepsze zrozumienie działania prawa jako narzędzia w zarządzaniu, również podczas realizacji zadań oświatowych. Poszczególne zagadnienia łączą teorię z praktyką, bowiem praktyka szybko weryfikuje tezy teoretyczne. Program studiów został tak opracowany, aby przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania dominowały wątki praktyczne, polegające na wdrażaniu pragmatycznych rozwiązań w  zakresie tego, jak racjonalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie dla uzyskania zaplanowanego celu, czyli jak, dysponując określonymi, zawsze ograniczonymi zasobami, uzyskać we właściwym czasie coś, co można byłoby uznać za sukces. We współczesnym świecie dbałość o własną karierę zawodową powoduje konieczność znajomości prawa i umiejętność zarządzania. Poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych wydaje się być niezbędnym warunkiem organizacji i zarządzania szkołą. 

 • wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do pełnienia różnych funkcji kierowniczych  
  w oświacie oraz do zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, 

 • uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (fakultatywnie), 

 • nowatorska wiedza z zakresu prawa oświatowego i zarządzania oświatą, 

 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa administracyjnego, 

 • nabycie kompetencji do podejmowania decyzji, 

 • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu szkołą, 

 • sekwencyjny charakter zajęć – rozwiązywanie problemów wynikających z praktycznego wykorzystywania prawa oświatowego, 

 • wykładowcy to cieszący się uznaniem praktycy, przedstawiciele nauki prawa oświatowego, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, wieloletni wykładowcy, 

 • nowoczesne wyposażenie uczelni, bardzo dobra baza dydaktyczna, 

 • możliwość zakwaterowania, 

 • sprzyjająca lokalizacja. 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w pażdzierniku 2021 r. Program studiów realizowany jest w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobotnio - niedzielnych) organizowanych dwa razy w miesiącu, według harmonogramu. Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości w dniu inauguracji studiów podyplomowych. Rolę koordynatorów procesu dydaktycznego pełnią pracownicy Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą, a uczestnicy, którzy zdecydują się na realizację programu MBA, dodatkowo świadectwo ukończyła studiów podyplomowych Master of Business Administration. 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.