Nadzór i Kontrola Wewnętrzna w Administracji Publicznej i Gospodarce - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Nadzór i Kontrola Wewnętrzna w Administracji Publicznej i Gospodarce

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 15 września 2020 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Nadzór i Kontrola Wewnętrzna w Administracji Publicznej i Gospodarce organizowane są przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zawodowym Kontrolerów Wewnętrznych Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu.
Celem studiów jest:
 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego,
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w różnych organizacjach,
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
 • nauczenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności.

Założeniem studiów jest zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia, ale także - aktualizacja i pogłębianie wiedzy w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych, ustalania związków przyczynowych powodujących szkodliwe społecznie zjawiska, określanie stopnia odpowiedzialności osób za ustalone nieprawidłowości i zaniedbania. Zdobycie umiejętności wykonywania profesjonalnej dokumentacji z badań kontrolnych, a także opracowywania trafnych wniosków pokontrolnych – służących kierownictwu organizacji do korekt i programowania nowych działań.

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że bez należytego wypełniania funkcji nadzoru, kontroli i audytu nie można zapewnić sprawnego i efektywnego mechanizmu realizacji zadań, jakie stoją przed nowoczesną administracją publiczną oraz gospodarką. Do właściwego wykonywania powyższych funkcji konieczne są nie tylko stosowne unormowania prawne oraz procedury wewnętrzne, ale i odpowiednie wzorce, a nade wszystko wysoko kwalifikowane kadry kontrolerskie.

Zrealizowanie niniejszego PROGRAMU KSZTAŁCENIA gwarantuje uzyskanie najwyższych kwalifikacji w zawodzie Kontroler Wewnętrzny.

Uczestnicy studiów

Studia są ukierunkowane na osoby pełniące już funkcje nadzorcze i kontrolerskie w różnych podmiotach prawa, a w szczególności w:

 • administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe),
 • ZUS, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych, i in.,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); kontrolerzy zatrudnieni w Urzędach Marszałkowskich,
 • zakładach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska),
 • służbach mundurowych: Wojsko, Urzędy Celne, Więziennictwo, Leśnictwo,
 • przedsiębiorstwach: Poczta Polska, PKN "Orlen", a także: kolei, hotele, firmy farmaceutyczne, budowlane, i in.
 • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele),

A także dla:

 • osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej/audytu, a także osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach Kontrolerów Wewnętrznych, a nie posiadające formalnych kwalifikacji zawodowych,
 • osób pragnących zdobyć zawód Kontrolera Wewnętrznego, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich.
 • osób, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.
Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu: finansów i rachunkowości, mikroekonomii i ekonomiki pracy, gospodarowania zasobami organizacji oraz umiejętnośćwykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych; a także z zakresu. organizowania kierowania, zarządzania/administrowania. Poza tym, zna niezbędne w jego pracy elementy prawa (cywilne, administracyjne, gospodarcze, pracy). Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczą misji danej organizacji, określonych prawidłowości oraz aktualnych problemów funkcjonowania (instytucji publicznych i przedsiębiorstw), ze szczególnym nastawieniem na mechanizmy kontroli funkcjonalnej oraz instytucjonalnej.

Podczas tzw. Warsztatów kontrolerskich zdobywa on pełną umiejętność prawidłowego przygotowania i przeprowadzania kontroli /audytu oraz sporządzania profesjonalnej dokumentacji z badań, a także z postępowania kontrolnego i pokontrolnego.

 • Zapoznaje się z korzyściami i kosztami wynikającymi z wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej oraz z trudnościami i najczęstszymi nieprawidłowościami spotykanymi podczas przeprowadzania kontroli w macierzystej organizacji.
 • Zapoznaje się z kulturą języka w kontroli, z psychospołecznymi aspektami kontrolowania (z sylwetkami osobowymi kontrolujących i kontrolowanych), a także z etycznymi aspektami współpracy profesjonalnego Kontrolera Wewnętrznego, dotyczącej relacji z osobami spełniającymi funkcje nadzorcze w danej organizacji.

Poza tym, ukończenie studiów zapewnia absolwentowi:

 • przygotowanie do ustawicznego doskonalenia własnego warsztatu kontrolerskiego,
 • nabycie umiejętności dostrzegania ryzyk na różnych odcinkach pracy danej organizacji,
 • poznanie zasad współdziałania z organami nadzoru i kontroli państwowej.

Dzięki naszym absolwentom - komórka kontroli wewnętrznej, stanowi dla kierownictwa organizacji:

 • system wczesnego ostrzegania,
 • pierwszy własny sygnalizator zagrożeń,
 • źródło nie upiększonej prawdy,
 • skuteczny instrument doskonalenia całokształtu działalności.

Studia te stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.