Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Psychologia Transportu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Dyplom ukończenia studiów uprawnia do samodzielnego wykonywania badań w zakresie psychologii transportu i wydawania opinii. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do orzekania o sprawności kierowców.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

Forma przedmiotu: wykład (3h), ćwiczenia (1h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z aktami normatywnymi (ustawami) i wykonawczymi (rozporządzeniami) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu oraz zawierających niezbędne dokumenty w zakresie wydawania orzeczeń.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Akty normatywne (ustawy) stanowiące podstawę wydawania orzeczeń psychologicznych,
 • Akty wykonawcze (rozporządzenia) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu,
 • Praktyczne umiejętności wykorzystania przepisów w pracy psychologa transportu.
Osoba prowadząca.: dr Ewa Tokarczyk, Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Forma przedmiotu: wykład (4h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z problematyką wypadków drogowych w Polsce i na świecie oraz zagadnieniami dotyczącymi prewencji w tym obszarze.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Prawne aspekty wypadków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Rozmiary, przyczyny, specyfika wypadków drogowych,
 • Likwidacja skutków wypadków drogowych – rola Policji.
Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Forma przedmiotu: wykład (5h), ćwiczenia (1h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z wpływem procesów poznawczych (percepcji, uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej) na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym, jak również wpływem czynników sytuacyjnych na procesy poznawcze. Ponadto przygotowanie Słuchacza do praktycznej umiejętności przeprowadzania badań z wykorzystaniem testów poznawczych.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Psychologiczne modele zachowania kierowców,
 • Procesy percepcyjne i ich wpływ na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym,
 • Wybrane schorzenia układu wzrokowego,
 • Uwaga oraz pamięć i ich wpływ na bezpieczeństwo w kierowaniu pojazdem,
 • Czas reakcji osoby kierującej pojazdem,
 • Sytuacyjność funkcjonowania poznawczego,
 • Zmęczenie i stres a sprawność poznawcza kierowcy,
 • Koordynacja psychoruchowa,
 • Wpływ bodźców środowiskowych na podejmowanie decyzji w ruchu drogowym.
Osoba prowadząca: dr Piotr Mamcarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
Forma przedmiotu: wykład (2h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze specyfiką transportu i ruchu drogowego oraz z psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w ruchu drogowym.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • System Ruchu Drogowego - udział człowieka,
 • Niechronieni użytkownicy dróg: piesi, rowerzyści, motocykliści - zachowanie użytkowników dróg, statystyki i działania prewencyjne,
 • Kierowca, jako uczestnik ruchu drogowego,
 • Zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym.
Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Forma przedmiotu: wykład (6h) 
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z koncepcjami psychologicznymi w zakresie współczesnej psychologii osobowości, metodami badania osobowości stosowanymi w psychologii transportu oraz powiązaniem osobowości z zachowaniem w ruchu drogowym. 
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Podstawowe założenia i nowe tendencje w psychologii osobowości,
 • Diagnozowanie osobowości i badania jej genetycznych i neuronalnych podstaw,
 • Osobowość a zachowanie się w ruchu drogowym.
Osoba prowadząca: dr Olaf E. Truszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Forma przedmiotu: konwersatorium (4h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z kodeksem zawodowym psychologa w kontekście badań w zakresie psychologii transportu. Ponadto skonfrontowanie się z różnymi trudnymi sytuacjami, jakie mają miejsce w trakcie przeprowadzania badania psychologicznego i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Etyka zawodu psychologa (kodeks a praktyka),
 • Sytuacje wyzwań etycznych w zawodzie psychologa transportu i ich rozwiązania,
 • Zastosowanie asertywności w sytuacjach wyzwań etycznych.
Osoba prowadząca: prof. dr hab. Wojciech Słomski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Forma przedmiotu: ćwiczenia (4h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki brd oraz specyfiką działań psychologa w jej zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zadań psychologa w zakresie edukacji i reedukacji w świetle Ustawy o kierujących pojazdami.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Zadania psychologa w zakresie edukacji i reedukacji w świetle Ustawy o kierujących pojazdami,
 • Kursy edukacyjne i reedukacyjne dla różnych grup kierowców,
 • Źródła zagrożeń w ruchu drogowym jako przedmiot psychoedukacji kierowców (m.in. alkohol, środki psychoaktywne, leki, nadmierna prędkość, niezapinanie pasów bezpieczeństwa).
Forma przedmiotu: wykład (10h), ćwiczenia (6h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z narzędziami wykorzystywanymi w psychologicznych badaniach kierowców ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu i obserwacji w odniesieniu do różnych grup badanach. Ponadto ze sposobem wypełniania dokumentacji (orzeczeń, karty badania).
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Dokumentacja badań (gromadzenie i przechowywanie),
 • Sprawność intelektualna i procesy poznawcze-ocena i opis osoby badanej (wnioski i orzeczenia) - testy,
 • Badania psychologiczne - diagnoza, cechy diagnosty, cel badania, przebieg badania, fazy badania, kategorie dysfunkcji,
 • Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych,
 • Procesy psychiczne wykorzystywane podczas prowadzenia pojazdu (sprawność intelektualna, percepcja, uwaga, procesy poznawcze, antycypacja, sprawność psychomotoryczna, czas reakcji, koordynacja wzorkowo-ruchowa),
 • Osobowość i temperament kierowcy,
 • Dobór do zawodu, analiza stanowiska pracy, profil osobowy poszczególnych kierowców (autobusu, taxi, instruktor, egzaminator, kierowca zawodowy C+E, kierowca flotowy,
 • Wywiad i obserwacja, dojrzałość społeczna, wywiad powypadkowy, po spożyciu alkoholu, środków oddłużających i punktach karnych.
Osoba prowadząca: dr Ewa Tokarczyk, Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Forma przedmiotu: wykład (2h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze sposobem, trybem i procedurami kierowania na badania psychologiczne.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Przesłanki materialne kierowania na badania psychologiczne kierowców w zakresie psychologii transportu w świetle nowych uwarunkowań prawnych,
 • Rola policji i starosty w procesie psychologicznych badań kierowców,
 • Procedura kierowania na badania psychologiczne kierowców.
Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Forma przedmiotu: wykład (2h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z nowymi strategiami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym rodzajami i działaniem wybranych czynników bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego pojazdów oraz z wykorzystaniem okulografii w badaniach kierowców.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Metody oceny bezpieczeństwa w systemach transportowych,
 • Miary bezpieczeństwa indywidualnego kierowców,
 • Podstawy teoretyczne badań okulograficznych kierowców.
Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Forma przedmiotu: wykład (6 godzin)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z metodami diagnostycznymi stosowanymi w psychologii transportu. Zostanie omówiony proces diagnostyczny w odniesieniu do dwóch ważnych narzędzi psychologicznych jakimi są wywiad i obserwacja. Poddany zostanie analizie proces diagnostyczny z wykorzystaniem tych narzędzi. Dodatkowo poruszone będą aspekty komunikacji oraz radzenia sobie z trudnym klientem.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Pojęcie diagnozy psychologicznej, fazy diagnozy psychologicznej, modele diagnozy psychologicznej,
 • Zakres psychologicznego badania kierowców,
 • Metody pracy diagnostycznej: obserwacja i jej przedmiot, wywiad psychologiczny, etapy postępowania podczas przygotowywania wywiadu, rodzaje pytań w wywiadzie psychologicznym, znaczenie kontaktu dla wywiadu diagnostycznego, zjawisko oporu w wywiadzie, jego przejawy i sposoby radzenia sobie z nim,
 • Specyfika wywiadu diagnostycznego kierowców; wybrane metody standardowe wykorzystywane w badaniu kierowców i zasady ich doboru,
 • Integracja wyników badania psychologicznego i ich interpretacja w kontekście celów badania,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych,
 • Zasady konstrukcji opinii psychologicznej i jej przedmiot,
 • Praca z trudnym klientem.
Osoba prowadząca: dr Piotr Mamcarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
Forma przedmiotu: ćwiczenia (16h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze statusem psychologa orzecznika i jego rolą oraz odpowiedzialnością za treść orzeczenia. Ponadto zapoznanie z procesem formułowania orzeczenia i jego uzasadnienia, jak również przekazywania informacji zwrotnej.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Orzecznictwo psychologiczne, jego obszary,
 • Zasady konstrukcji opinii psychologicznej,
 • Jakościowy opis i interpretacja wyników badań,
 • Integracja wyników badania psychologicznego,
 • Formułowanie informacji zwrotnych w opinii psychologicznej,
 • Komunikowanie wyników badania.
Forma przedmiotu: wykład (2h), ćwiczenia (6h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z metodami kwestionariuszowymi wykorzystywanymi w psychologii transportu w kontekście różnych celów i grup podlegających badaniom, oraz nabycie praktycznych umiejętności ich obliczania i interpretacji.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Testy stosowane w praktyce psychologa transportu,
 • Zasady prowadzenia testów do oceny sprawności psychicznej uwzględniających cechy osobowościowe, temperamentalne i sprawność intelektualną,
 • Obliczanie wyników testów zgodnie z normami zawartymi w podręczniku testowym,
 • Dobór testów dla różnych grup w zależności od celu badania.
Osoba prowadząca: dr Ewa Tokarczyk, Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Forma przedmiotu: wykład (6h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest w szczególności zapoznanie Słuchacza z różnymi rodzajami stresu i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, z uwzględnieniem stresu traumatycznego.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Teorie stresu i modele powstawania stresu,
 • Rodzaje sytuacji stresowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Czynniki stresogenne w pracy kierowcy,
 • Różnice indywidualne w zakresie reakcji na stres, a także relacji pomiędzy stresem a temperamentem,
 • Stres traumatyczny,
 • Sprawność, zmęczenie kierowcy, sen a praca, syndrom chronicznego zmęczenia,
 • Wypalenie zawodowe.
Osoba prowadząca: dr Olaf E. Truszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Forma przedmiotu: ćwiczenia (16h; 2x8h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchacza praktycznych umiejętności wykorzystania aparatury standardowej w badaniu psychologicznym oraz formułowanie wniosków na podstawie wyników z badań aparaturowych. Dzięki wykorzystaniu aparatury Słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie oceny i opisu osoby badanej pod względem sprawności psychomotorycznej.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Urządzania stosowane w psychologicznych badaniach kierowców,
 • Sprawność psychomotoryczna narzędzia - ocena i opis osoby badanej (wnioski i orzeczenia),
 • Urządzenie do badania czasu reakcji Miernik czasu reakcji,
 • Urządzenia do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej - Aparat krzyżowy i Aparat Piórkowskiego,
 • Urządzenie do badania widzenia przestrzennego Stereometr,
 • Urządzenie do badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienia w ciemni,
 • Wyniki z narzędzi aparaturowych i ich interpretacja.
Forma przedmiotu: wykład (4h), ćwiczenia (4h)
Cel przedmiotu: Celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności przeprowadzania klinicznej diagnozy psychologicznej u osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sporządzania na jej podstawie opinii psychologicznej.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Cele diagnozy psychologicznej osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • Plan przebiegu procesu diagnostycznego,
 • Diagnoza zaburzeń psychicznych występujących w następstwie udziału w wypadku komunikacyjnym (ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe),
 • Diagnoza funkcji poznawczych u osób, które w wypadku doznały urazów głowy,
 • Diagnoza psychologicznych następstw wypadku w różnych sferach funkcjonowania psychospołecznego osób poszkodowanych (ból i cierpienie związane z urazami i leczeniem, zmiany w obrazie siebie, samodzielność i samoobsługa, relacje rodzinne, relacje interpersonalne, praca zawodowa),
 • Diagnoza psychologiczna członków rodziny, których bliski zginął w wypadku komunikacyjnym,
 • Specyfika diagnozy następstw wypadków komunikacyjnych u dzieci,
 • Metody najczęściej wykorzystywane w diagnozie (wywiad ustrukturalizowany, skale obserwacyjne, standaryzowane testy psychologiczne, próby neuropsychologiczne),
 • Ocena motywacji osób badanych i metody kontrolowania tendencji do zniekształcania wyników badania (symulacja, agrawacja, dysymulacja),
 • Opracowanie opinii psychologicznej/ekspertyzy na podstawie przeprowadzonego badania.
Osoba prowadząca: dr Konrad Janowski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wydział Psychologii
Forma przedmiotu: wykład (3h), ćwiczenia (1h)
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z obowiązkami psychologa transportu i przedsiębiorcy prowadzącego pracownie psychologiczną w świetle obowiązujących przepisów oraz z zasadami współpracy z urzędami marszałkowskimi w zakresie:
 • Wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • Nadzoru i kontroli marszałka województwa nad przeprowadzaniem badań psychologicznych.
Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):
 • Akty prawne regulujące wykonywanie zawodu psychologa transportu,
 • Akty prawne regulujące prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej regulowanej, w tym procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie pracowni psychologicznej badającej kierowców,
 • Procedury uzyskania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonych przez marszałka województwa,
 • Nadzór i kontrola marszałka województwa nad przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców, w tym: wykonywanie badań psychologicznych, prowadzenie dokumentacji związanej z tymi badaniami, wydawanie orzeczeń psychologicznych,
Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Odnoczko, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Forma przedmiotu: konsultacje (3h)
Cel przedmiotu: celem konsultacji jest umożliwienie uzyskania dodatkowych wyjaśnień w związku z pojawiającymi się po całym programie studiów u Słuchacza wątpliwości, niejasności i zapytaniami merytorycznymi.
Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.