Rachunkowość - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Rachunkowość

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy na edycję jesienną! Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Program

A. Podstawowe pojęcia rachunkowości:
 • Podmiot gospodarczy,
 • Wartość pieniężna,
 • Koszt historyczny,
 • Okresy sprawozdawcze.
B. Teoretyczne podstawy rachunkowości:
 • Konta księgowe,
 • Zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych,
 • Prezentacja sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowych.
C. Podstawowe zasady rachunkowości:
 • Zasada memoriału,
 • Zasada ciągłości,
 • Zasada kontynuacji,
 • Zasada współmierności,
 • Zasada istotności,
 • Zasada ostrożności,
 • Zasada wyższości treści nad formą.
D. Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości.
E. Normy prowadzenia rachunkowości:
 • Normy prawne,
 • Uznane normy zawodowe,
 • Metody rachunkowości i ich stosowanie.
F. Zagadnienia związane z organizacją rachunkowości oraz jej kontroli wewnętrznej.
G. Harmonizacja rachunkowości w Europie i na świecie:
 • Organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości,
 • Rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości.
A. Wycena bieżąca i bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów:
 • Przy założeniu kontynuacji działania,
 • W warunkach utraty kontynuacji działania,
 • Wyrażonych w walutach obcych.
B. Kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych.
C. Ewidencyjne ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami.
D. Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach różnego typu: spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne, kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne.
E. Krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania.
F. Rezerwy na zobowiązaniach ze szczególnym uwzględnieniem rezerwy na podatek dochodowy.
G. Ujęcie przychodów i kosztów:
 • Uznanie przychodów,
 • Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług,
 • Koszt sprzedanych produktów, towarów i usług,
 • Przychody i koszty finansowe,
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne,
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
 • Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych,
 • Pozycje nadzwyczajne – kryteria ich klasyfikacji,
 • Ustalanie wyniku finansowego brutto i netto,
 • Podział wyniku finansowego,
 • Ustalanie wyniku finansowego z punktu widzenia zasad rachunkowości i dochodu dla potrzeb podatkowych.
H. Szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu. 
I. Długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane.
J. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach. 
K. Rozpoczęcie działalności:
 • Przekształcenie,
 • Połączenie,
 • Przejęcie,
 • Postępowanie naprawcze,
 • Likwidacja,
 • Upadłość,
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
L. Szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.
A. Ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych:
 • rzeczowych aktywów obrotowych(wycena i prezentacja po koszcie historycznym),
 • środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
 • weksli i czeków obcych,
 • nabytych w celu odsprzedaży papierów wartościowych,
 • należności.
A. Inwestycje w rachunkowości:
 • Pojęcie inwestycji,
 • Klasyfikacja inwestycji: inwestycje w nieruchomości, inwestycje w wartości niematerialnych i prawne,
 • Długoterminowe aktywa finansowe,
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe.
B. Długoterminowe aktywa finansowe:
 • Udziały lub akcje,
 • Inne papiery wartościowe,
 • Udzielone pożyczki,
 • Inne długoterminowe aktywa finansowe.
C. Krótkoterminowe aktywa finansowe:
 • Udziały lub akcje,
 • Inne papiery wartościowe,
 • Udzielone pożyczki,
 • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
D. Wycena długo i krótkoterminowych aktywów finansowych.
E. Ewidencyjne ujęcie długo i krótkoterminowych aktywów finansowych.
A. Inwestycje w rachunkowości:
 • Pojęcie inwestycji,
 • Klasyfikacja inwestycji: inwestycje w nieruchomości, inwestycje w wartości niematerialnych i prawne,
 • Długoterminowe aktywa finansowe,
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe,
B. Długoterminowe aktywa finansowe:
 • Udziały lub akcje,
 • Inne papiery wartościowe,
 • Udzielone pożyczki,
 • Inne długoterminowe aktywa finansowe.
C. Krótkoterminowe aktywa finansowe:
 • Udziały lub akcje,
 • Inne papiery wartościowe,
 • Udzielone pożyczki,
 • Inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
D. Wycena długo i krótkoterminowych aktywów finansowych.
E. Ewidencyjne ujęcie długo i krótkoterminowych aktywów finansowych.
A. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
 • Rodzaje sprawozdań,
 • Funkcje sprawozdań finansowych,
 • Normy (standardy) jakości sprawozdań finansowych.
B. Roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki:
 • Bilans,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Rachunek przepływów pieniężnych,
 • Informacja dodatkowa,
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
C. Sprawozdanie z działalności jednostki:
 • Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
A. Cele i metody analizy finansowej:
 • Pojęcie analizy finansowej,
 • Funkcje analizy finansowej,
 • Metody analizy finansowej oraz ich dobór,
 • Kryteria miary i mierniki analizy finansowej i ich dobór,
 • Modelowe rozwiązania analizy finansowej i kierunki ich ewolucji.
B. Narzędzia analizy finansowej:
 • Wstępna analiza sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym,
 • Analiza wskaźnikowa:
  - Wskaźnik płynności,
  - Wskaźnik rentowności,
  - Wskaźnik zadłużenia,
  - Wskaźnik obrotowości,
  - Wskaźnik rynku kapitałowego,
  - Modele wielowskaźnikowego.
C. Nowoczesne narzędzie analizy finansowej.
A. Przygotowanie sprawozdań finansowych do dokonania analizy:
 • Grupowanie pozycji,
 • Doprowadzenie do porównywalności sprawozdań dotyczących różnych okresów i sporządzonych według odmiennych zasad,
 • Eliminacja pozycji dotyczącej operacji wewnętrznych,
 • Uwzględnienie inflacji.
B. Wskaźniki oceniające wykorzystywanie majątku i kapitałów.
C. Wskaźniki oceniające rentowność (w tym również wyniki finansowe).
D. Wskaźniki płynności, wskaźniki cash flow.
E. Wskaźniki rynku kapitałowego.
A. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • Zasady ogólne.
B. Podmioty:
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Odpowiedzialność karna.
C. Dowody księgowe.
D. Księgi rachunkowe:
 • Funkcje,
 • Formy,
 • Zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • Księga główna i księgi pomocnicze,
 • Zestawienie obrotów i sald,
 • Inwentaryzacja.
E. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 
F. Inwentaryzacja:
 • Pojęcie,
 • Zakres,
 • Metody inwentaryzacji,
 • Tryb przeprowadzania,
 • Różnica inwentaryzacyjne i ich rozliczenie.
G. Dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości.
H. Ochrona i przechowywanie dokumentacji.
I. Stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
A. Koszty i pojęcia bliskoznaczne.
B. Miejsce rachunku kosztów w systemie informatycznym.
C. Przedmiot, cele i zadania rachunku kosztów.
D. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej.
E. Koszty a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
F. Przekroje ewidencyjne kosztów a układ rachunku zysków i strat, dostosowanie ewidencji kosztów do potrzeb jednostki, uproszczenia w ewidencji kosztów. 
G. Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
H. Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczenie.
I. Sprawozdawczy rachunek kosztów.
J. Rachunek kosztów normalnych, uzasadniona część pośrednich kosztów produkcyjnych. 
K. Rachunek kosztów standardowych (normatywnych, postulowanych), kalkulacja i analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od standardowych. 
L. Klasyfikacja kosztów dla celów zarządzania. 
M. Rachunek kosztów zmiennych, metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych, rachunek kosztów zmiennych a krótkookresowy wynik finansowy. 
N. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich wpływ na zakres informacji dostarczanych przez rachunek kosztów. 
O. Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów:
 • Rachunek kosztów działań,
 • Rachunek kosztów cyklu zużycia produktu,
 • Rachunek kosztów docelowych.
P. Rachunek kosztów w warunkach inflacji.
A. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji.
B. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej.
C. Decyzje krótkookresowe w oparciu o analizę relacji koszty – rozmiary produkcji – zysk oraz koncepcję marży na pokrycie progu rentowności, analiza wrażliwości, marża bezpieczeństwa, koncepcja rachunku wielostopniowego i marży segmentowej, decyzje przy istnieniu czynników ograniczających, decyzje cenowe dla zamówień specjalnych.
D. Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności, mierniki oceny efektywności działania ośrodków odpowiedzialności.
E. Planowanie i budżetowanie oraz ocena wykonania budżetów:
 • Planowanie i kontrola w zarządzaniu,
 • Znaczenie wewnętrznych sprawozdań informujących o wykonaniu zamierzeń i odchyleniach pomiędzy wielkościami planowanymi a badanymi,
 • Budżet główny (wiodący), jego elementy i sposób przygotowania, budżet operacyjny i budżet finansowy,
 • Sprawozdania z wykonania budżetów.
F. Rachunek efektywności decyzji długookresowych:
 • Rodzaje inwestycji,
 • Budżetowanie kapitałowe,
 • Metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych,
 • Ryzyko związane z podejmowaniem decyzji długookresowych,
 • Odchylenia kosztów faktycznych od kosztów standardowych wytworzenia w zakresie kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i kosztów pośrednich,
 • Przyczyny odchyleń kosztów bezpośrednich oraz pośrednich kosztów stałych i zmiennych,
 • Struktura odchyleń cząstkowych składających się na odchylenie zysku operacyjnego.
13 godzin zajęć dydaktycznych
16 godzin zajęć dydatkycznych
16 godzin zajęć dydatkycznych

 

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego.

Tryb studiów stacjonarny lub hybrydowy.