Przejdź do treści

Akademia Doktorska ​
- przygotowanie do doktoratu w trybie eksternistycznym

Kierunek:
Nauki społeczne

Czas trwania:
1,5 roku (3 semestry)

Język studiów:
polski
Tryb studiów stacjonarny | niestacjonarny - online

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN

Jeśli jesteś osobą, która chce gruntownie przygotować się do realizacji pracy doktorskiej, wzbogacić swój dorobek naukowy i zyskać wiedzę niezbędną do rozwijania działalności naukowej – Akademia Doktorska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to rozwiązanie idealne dla Ciebie! Dołącz do słuchaczy wyjątkowych studiów podyplomowych, które opracowaliśmy z myślą o aktywnych, ambitnych osobach chcących uzyskać doktorat w trybie eksternistycznym (tj. bez uczęszczania do szkoły doktorskiej). ​

​Program studiów oferuje skondensowaną wiedzę merytoryczną i praktyczną, która jest kluczowa w realizacji procesu badawczego, niezbędnego do wszczęcia przewodu doktorskiego i uzyskania tytułu naukowego doktora.

W trakcie studiów wypracujesz warsztat naukowca, zgłębiając kluczowe zagadnienia dotyczące właściwej organizacji i prowadzenia badań naukowych, przygotowywania opracowań naukowych, składania aplikacji grantowych, realizacji wystąpień publicznych, a także prowadzenia zajęć dydaktycznych i komercjalizacji wyników badań naukowych. ​

​W ramach kształcenia w Akademii Doktorskiej zaplanujesz i opracujesz swój plan badawczy, który będzie stanowił podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej w ramach pracy własnej z wybranym promotorem. Opracujesz także artykuł naukowy, który włączysz w dorobek naukowy niezbędny w procesie doktoryzowania się w trybie eksternistycznym.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie Akademii Doktorskiej przygotowuje do realizacji procesu badawczego, którego efektem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym, pod opieką promotora, którego słuchacz znajduje we własnym zakresie (może to zrobić jeszcze w trakcie studiów lub już po ich ukończeniu).

Jednocześnie program przygotowuje słuchaczy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które mogą być realizowane w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Uzyskane podczas studiów umiejętności i kompetencje predysponują absolwentów do zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji państwowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych, stowarzyszeniach czy fundacjach, a także uczestnictwa w pracach komisji i zespołów zajmujących się zaawansowanymi elementami w życiu społecznym i gospodarczym. Absolwenci Akademii Doktorskiej znajdą zatrudnienie w ośrodkach, firmach i instytucjach, w których są planowane lub realizowane prace badawcze i rozwojowe. Będą też kompetentnymi kandydatami na stanowiska kierownicze, zarządcze lub decyzyjne, gdzie wymagane jest posiadanie wysokich kwalifikacji i umiejętności badawczych.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Chcesz wypracować praktyczny warsztat naukowca, który pozwoli Ci przygotować się do napisania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym.
 • Posiadasz już dyplom magistra, a swoją karierę zawodową wiążesz z działalnością naukową i badawczą.
 • Masz otwarty umysł i chcesz mieć aktywny udział w rozwoju nauki.

Co
zyskasz?

Kompetencje i dyplom po ukończeniu Akademii Doktorskiej

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wszczęcia przewodu doktorskiego

Dyplom ukończenia ​
 Akademii Doktorskiej​

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia z dużym doświadczeniem w zakresie kształcenia doktorantów w obszarze nauk społecznych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w czterech dyscyplinach naukowych: nauki prawne, psychologia, ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji. Zasoby kadrowe, techniczne i organizacyjne AEH pozwalają też na realizację badań naukowych w innych dyscyplinach. Uczelnię cechuje otwartość na potrzeby osób chcących rozwijać działalność naukową – dlatego oferuje studia, których celem jest maksymalne ułatwienie procesu doktoryzowania się w trybie eksternistycznym (zgodnie ze zdefiniowaną przez Senat Uczelni ścieżką uzyskiwania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, określoną w dokumencie „Zasady postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora”).

Program i struktura studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące badań naukowych oraz realizacji prac rozwojowych w 4 obszarach nauki (dyscypliny naukowe): nauki prawne, psychologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji.

W pierwszym semestrze dominują przedmioty z obszaru umiejętności akademickich, dotyczących kształcenia w szkole wyższej (m.in. z zakresu etyki w nauce, praw autorskich, wyszukiwania źródeł czy obsługi narzędzi badawczych). Słuchacze zyskują też wiedzę z zakresu metodologii badań oraz współczesnych trendów badawczych w naukach społecznych. ​

​​Szczegóły programu​​

Wykłady:​

 • ETYKA W NAUCE, PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (8 godz., 1 ECTS)​
 • METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH SPOŁECZNYCH (24 godz., 3 ECTS)​
 • WSPÓŁCZESNE TRENDY BADAWCZE W NAUKACH SPOŁECZNYCH (24 godz., 4 ECTS)​

Konwersatoria:​

 • WARSZTAT NAUKOWCA – WYSZUKIWANIE I ANALIZA ŹRÓDEŁ DANYCH I INFORMACJI (16 godz., 2 ECTS)​
 • WARSZTAT NAUKOWCA – WYSTĄPIENIA NAUKOWE (16 godz., 2 ECTS)​
 • WARSZTAT NAUKOWCA – OBSŁUGA NARZĘDZI NAUKOWYCH (16 godz., 2 ECTS)​
 • WARSZTAT – ZASADY PRZYGOTOWANIA I PUBLIKOWANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH (16 godz., 2 ECTS)​

Opłaty za studia

Wpisowe Semestralnie
250 zł 5000 zł

Promocje

Promocje
 • Absolwent (ukończone studia magisterskie) zgłaszający się na studia w roku akademickim 2023/2024:

  – ZNIŻKA 20% ZA I SEMESTR STUDIÓW DLA ABSOLWENTÓW, którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.
   – ABSOLWENCI AEH, którzy zarejestrują się na studia w terminie do 30 dni po obronie oprócz zniżki 20% na 1 rok studiów otrzymają dodatkową zniżkę 10% na drugi semestr studiów oraz zostaną zwolnieni z opłaty administracyjnej.

 • Zniżka 10% za I semestr studiów dla absolwentów

  ZNIŻKA 10% ZA I SEMESTR STUDIÓW DLA ABSOLWENTÓW (MAGISTER), którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż 1 rok.

Promocje nie podlegają łączeniu

FAQ