Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy o tym, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, adres: Warszawa 01-043, ul. Okopowa 59, adres poczty e- mail: rektorat@vizja.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, polegającego na możliwości prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3. przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to pracownicy działu IT administratora danych;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie wymiany z Panią/Panem korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.

Posiada Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. usunięcia danych;
5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
6. cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie,
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.