Przejdź do treści

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, adres: Warszawa 01-043, ul. Okopowa 59 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej podyplomowe.vizja.pl (dalej: „Portal”).
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
4. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody.

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 3. Warunki świadczenia usług
1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
4. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
a) skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b) złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
c) zapoznać się z Regulaminem,
d) aktywować przycisk „Zapisz się na Newsletter”,
e) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
5. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
6. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć na Portalu na przycisk „Zrezygnuj z Newslettera”.
7. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
8. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
9. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik korzystający z Usługi ma prawo składania reklamacji dotyczących tej Usługi na adres: rektorat@vizja.pl;
2. W reklamacji należy zawrzeć:
a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
b) opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§ 5 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, adres: Warszawa 01-043, ul. Okopowa 59, adres poczty e- mail: rektorat@vizja.pl;
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, polegającego na możliwości prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wymiany korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Użytkownicy posiadają:
a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
b) prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) usunięcia danych;
e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera.

§ 6 Zmiany Regulaminu
Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.