Przejdź do treści

Executive Master of Business Administration (EMBA) Państwo, samorząd, trzeci sektor. Odpowiedzialne zarządzanie

emba
Kierunek:
Zarządzanie

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie organizacji pozarządowych, uwzględniając problemy, wyzwania oraz możliwości, przed jakimi stoją takie podmioty w polskim systemie instytucjonalnym, prawnym oraz gospodarczym,
 • przygotowanie do odpowiedzialnego zarządzania międzysektorowego skupiając się na badaniach oraz analizie,
 • poznanie oraz zrozumienie zasad dotyczących ich funkcjonowania pozwoli na skuteczniejsze realizowanie ich misji przez osoby zaangażowane w aktywność obywatelską, będącymi absolwentami kierunku. Kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego pozyska wiedzę oraz umiejętności w kwestii lepszego zarządzania, a także diagnozy jej wyzwań i problemów, a także potrzeb adresatów swojej działalności adresowanej w społeczeństwo obywatelskim

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Absolwenci są przygotowani do budowania oraz zarządzania profesjonalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i jednostkami samorządu terytorialnego. Posiadają kompetencje tworzenia trwałych relacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami. Potrafią zarządzać szeroko zakrojonymi projektami społecznymi, mieszczącymi się w zakresie działalności pożytku publicznego. Skutecznie realizują zadania publiczne oraz pozyskują środki na działalność statutową organizacji, którymi są członkami. W sposób umiejętny prowadzą ewaluację swoich działań statutowych. Diagnozują potrzeby swoich beneficjentów oraz planują działania społeczne nakierowane na realizację potrzeb odpowiednich grup docelowych. Zyskają umiejętności budowania porozumień międzysektorowych, koniecznych do tworzenia podstaw dla skutecznego społeczeństwa obywatelskiego, mogącego zmieniać rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Są przygotowani do zasiadania w radach nadzorczych, w szczególności w spółkach prawa handlowego realizujących zasady odpowiedzialnego biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Masz doświadczenie na stanowisku kierowniczym min. 4 lata
 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Złożysz CV i wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Zaświadczenie
do zasiadania w radach spółkach nadzorczych Skarbu Państwa

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Uczestnicy studiów będą mieli szansę na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności od specjalistów i osób zaangażowanych w przeprowadzanie zmian legislacyjnych oraz budowanie ram funkcjonowania III sektora i przedsiębiorczości.

 1. Teoria podziału społeczno-politycznego.

 2. Analiza historyczno-geograficzna podziałów w Polsce.

 3. Podział postkomunistyczny jako główny determinant.

 4. Postawy obywatelskie. Zakorzenienie polityki w życiu społecznym.

 5. Podział partyjny a system polityczny.

 6. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na mechanizmy podziału.

 7. Próba zarysowania głównych osi podziału politycznego.

 8. Poznanie geografii wyborczej.

 9. Analiza dyskursu politycznego.

 10. Zrozumienie wykorzystywania marketingu politycznego w podziale politycznym.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020). Doktor nauk humanistycznych (2007). Pracownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Prowadzi m.in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Członek Komitetu Polityki Naukowej w kadencji 2022 – 2024. Od 1999 r. związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, m.in. Telekomunikacji Polskiej, Instytucie Adama Mickiewicza, Urzędzie m. st. Warszawy, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Orlen Upstream, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m.in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Posiada również duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 9500 zł 5250 zł 1150 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!