Przejdź do treści

Psychologiczna Diagnostyka Kliniczna

studia-specjalistyczne
Kierunek:
Psychologia i rozwój osobisty

Czas trwania:
1 rok (2 semestry)

Język studiów:
polski

Główne
założenia programu

Logo CEEMAN
 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki klinicznej,
 • przekazanie zasad stosowania metod diagnozy wykorzystywanymi najczęściej w praktyce klinicznej – metody niestandaryzowane (wywiad, obserwacja), standaryzowane (testy psychologiczne, próby neuropsychologiczne),
 • nabycie umiejętności w zakresie planowania i realizowania procesu diagnostycznego oraz formułowania pisemnych opinii i orzeczeń będących wynikiem procesu diagnostycznego.

Perspektywy zawodowe

Program przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kierow­nicze stanowiska w przedsiębiorstwach

Program Psychologiczna Diagnostyka Kliniczna przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować się osobami potrzebującymi pomocy w zakresie psychologii.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawód Psycholog kliniczny wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2634 – Psycholodzy i pokrewni
263403 – Psycholog kliniczny

Dz.U. 2014 poz. 1145

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Wypełnisz formularz zgłoszeniowy on-line

Co
zyskasz?

Kończąc nasze studia uzyskasz następujące dyplomy i upoważnienia

Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych

Dyplom
ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Program i struktura studiów

Celem studiów Psychologiczna Diagnostyka Kliniczna jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w stosowaniu klinicznych metod diagnozy psychologicznej.

 1. Kryteria normy i patologii w diagnostyce psychologicznej
 2. Modele psychologicznej diagnozy klinicznej (nozologiczny, funkcjonalny, interakcyjny)
 3. Czynniki wpływające na przebieg i wynik diagnozy klinicznej
 4. Znaczenie swobodnych i standaryzowanych metod diagnozy,
 5. Przebieg procesu diagnostycznego: konceptualizacja problemu, stawianie hipotez diagnostycznych, weryfikacja hipotez diagnostycznych, komunikowanie wyniku diagnozy
 6. Etyczne aspekty psychologicznej diagnostyki klinicznej
 7. Specyfika diagnostyki psychologicznej w różnych działach praktyki klinicznej: diagnostyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania człowieka dorosłego, diagnostyka zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, diagnostyka neuropsychologiczna, diagnostyka psychologiczna u chorych somatycznie, diagnostyka psychologiczna u osób uzależnionych.

Warunkiem ukończenia jest: 80% obecności na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zorganizowanych zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.


Wykładowcy kierunku

Prof. dr hab. Stanisława Steuden, jest psychologiem klinicznym, kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawłą II w Lublinie. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną z praktykę kliniczną.  Prowadzone przez Nią zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie i doktoranckie) dotyczą szerokiego spektrum zagadnień z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii w średniej i późnej dorosłości. Przedmiotem Jej dociekań naukowych są m.in.: zaburzenia zdrowia psychicznego i somatycznego, doświadczanie choroby i niepełnosprawności własnej i osób najbliższych, psychologiczne problemy traumy i przebaczenia. Wiele miejsca w Jej rozważaniach teoretycznych i realizowanych projektach badawczych zajmują zagadnienia dotyczące  osób starszych. W  tym względzie wraz z swoimi współpracownikami opracowała (a także zaadoptowała przystosowała do warunków polskich) metody do badania mądrości osób starszych, poczucia godności, radzenia sobie ze stresem  starości,  bilansu życia. postawy do własnej starości.  . Jest promotorem ponad 280 prac magisterskich i 37 prac doktorskich,. Jest autorką trzech książek autorskich, współredaktorem 18. Opublikowała ponad 90 artykułów naukowych (autorskich i współautorskich) w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych a także ponad 120 rozdziałów w książkach. Pełniła  wiele funkcji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (m.in. przez okres trzech kadencji była dyrektorem Instytutu Psychologii) oraz w instytucjach poza uczelnią. Aktywnie uczestniczy w programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin, jest Przewodniczącą Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie.

dr Katarzyna Szymona-Pałkowska

dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

dr Joanna Kuryłowicz

mgr Maksymilian Pańczyk

mgr Małgorzata Pogorzelska

Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosownie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych.

Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

Opłaty za studia

Wpisowe Rocznie
(1 rata)
Semestralnie
(2 raty)
Miesięcznie
(10 rat)
250 zł 4500 zł 2750 zł 650 zł

Numer konta: 10 1130 1017 0020 1508 9720 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, kierunek studiów

Promocje

Promocje
 • -20 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu ostatniego roku.

 • -10 % DLA ABSOLWENTÓW,

  którzy ukończyli AEH w ciągu więcej niż rok.

 • BON EDUKACYJNY

  zapoznaj się z regulaminem otrzymania bonów.

Promocje nie podlegają łączeniu

Dofinansowania

Dofinansowania

Rozpoczęcie studiów podyplomowych nie musi wiązać się z nadszarpnięciem budżetu. Uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka dostępnych programów, z których możecie Państwo skorzystać i ukończyć studia podyplomowe na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych, nawet do 100% bez opłat. Wystarczy tylko wybrać program najlepszy do siebie, złożyć wniosek i rozpocząć studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, iż każdy uczestnik indywidualnie kontaktuje się z operatorem danego projektu w celu zapoznania się z zasadami regulaminu. Operatorzy projektu mają własny regulamin i system rozliczeń. Po podpisaniu umowy z operatorem na daną usługę, należy skontaktować się z Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH w Warszawie w celu przekazania niezbędnych dokumentów i informacji.

Projekt "Open"

Inicjatywa współfinansowania jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Program „Open” to propozycja nieoprocentowanej pożyczki dla każdego, kto chce się rozwijać. Pożyczkę można przeznaczyć na ukończenie kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych. Co więcej – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na umorzenie części kwoty!