Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Przygotowanie Pedagogiczne Dla Psychologów

 

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego stwarza absolwentom psychologii możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela psychologa w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych, ze wszystkimi uprawnieniami wynikającymi z Karty Nauczyciela. W ramach tej specjalności studenci są przygotowywani do różnorodnych zadań diagnostycznych, w tym diagnozy sytuacji wychowawczych, do udzielania dzieciomi młodzieży pomocy psychologicznej, do prowadzenia psychoedukacji rodziców, do wspierania nauczycieli i wychowawców, a także do prowadzenia działań mediacyjnych i interwnecyjnych oraz profilaktycznych. Nabywają wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki oraz podstaw dydaktyki. W czasie praktyki pedagogicznej studenci poszerzają swoje umiejętności zawodowe realizując zajęcia edukacyjne i zadania psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla systemu oświatowego.

Program kształcenia w ramach modułu Przygotowanie Pedagogiczne jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz.1450) oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie ze standardami kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela-psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw dydatyki i emisji głosu oraz przygotowywanie pedagogiczne - grupy zajęć A1, C i F.

Kształcenie w ramach tego modułu jest traktowane jako tzw. dodatkowa specjalność (dodatkowy moduł) i nie może zastąpić kształcenia specjalnościowego w ramach podstawowego toku studiów (tzw. specjalności podstawowej).

Praktyka zrealizowana w ramach modułu Przygotowanie pedagogiczne stanowi jednocześnie spełnienie wymogu zrealizowania praktyki zawodowej w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia (student realizujący moduł Przygotowanie pedagogiczne nie musi odbywać dwóch odzielnych praktyk). Celem praktyk zawodowych jest przygotowanie do pracy nauczyciela psychologa w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo - wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom. Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu pedagogiki i metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich z psychologii.