Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych

Zapraszamy na edycję zimową! Rekrutacja w toku ...

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Charakterystyka

Zamówienia Publiczne

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

W trakcie studiów Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych, niezbędnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętność biegłego poruszania się po skomplikowanych zasadach procedury udzielania zamówień publicznych.

Do głównych założeń programu Zamówienia Publiczne należą:

 • Podstawy prawne zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych w Polsce
 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania prawa zamówień publicznych
 • Wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych
 • Zamawiający i wykonawcy
 • Zasady prawa zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
 • Szczególne instrumenty i procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów w prawie zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne w najnowszym orzecznictwie
 • Zagadnienia z zakresu finansów publicznych i podatków w zamówieniach publicznych
 • Kontrola udzielenia zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
 • Prawo zamówień publicznych wobec partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.