Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe w Warszawie

studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych

Zapraszamy na edycje zimową! Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.

Szybka i łatwa rekrutacja on-line.

Wystarczą cztery proste kroki, aby zapisać się na studia. Po wypełnieniu krótkiego formularza miejsce na studiach zostaje zarezerwowane. Wystarczy już tylko złożyć wymagane dokumenty. Zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.12.2021r. - 09.01.2022r. Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest nieczynne.

Charakterystyka

Zamówienia Publiczne

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi,  wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych.

W trakcie studiów Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych, niezbędnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Absolwenci kierunku nabędą umiejętność biegłego poruszania się po skomplikowanych zasadach procedury udzielania zamówień publicznych.

Do głównych założeń programu Zamówienia Publiczne należą:

 • Podstawy prawne zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych w Polsce
 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania prawa zamówień publicznych
 • Wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych
 • Zamawiający i wykonawcy
 • Zasady prawa zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Przebieg postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
 • Szczególne instrumenty i procedury udzielania zamówień publicznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów w prawie zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne w najnowszym orzecznictwie
 • Zagadnienia z zakresu finansów publicznych i podatków w zamówieniach publicznych
 • Kontrola udzielenia zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
 • Prawo zamówień publicznych wobec partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Studia kończą się egzaminem w formie testu.